نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگاهی های کلی بررسی میزان آگاهی های کلی مراجعین به دانشکده دندانپزشکی درباره بیماری ایدز مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 141-150]
 • آمالگام تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 83-90]
 • آمالگام کور مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 91-96]
 • آنالیزهای قدامی خلفی مقایسه آنالیزهای قدامی خلفی جمجمه و فکین در موقعیت طبیعی سر در افراد با اکلوژن نرمال [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 183-192]

ا

 • ابعاد دندانی مقایسه‌ اندازه‌ دندانها و ابعاد قوس‌ فکی‌ در دو گروه‌ اکلوژن‌ نرمال‌ و مال‌ اکلوژن‌ کلاس I [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 151-158]
 • ابعاد قوس فکی مقایسه‌ اندازه‌ دندانها و ابعاد قوس‌ فکی‌ در دو گروه‌ اکلوژن‌ نرمال‌ و مال‌ اکلوژن‌ کلاس I [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 151-158]
 • اپیدمیولوژی شیوع تغییرات مخاط دهان در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه 3 مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 15-22]
 • اثرات ناخواسته استئوتومی بررسی اثرات استئوتومی ساژیتال اسپلیت بر دامنه حرکات فک پائین متعاقب عقب بردن فک پائین [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 167-174]
 • ایدز بررسی میزان آگاهی های کلی مراجعین به دانشکده دندانپزشکی درباره بیماری ایدز مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 141-150]
 • ارتباطات بین فردی بررسی مهارتهای ارتباطی دستیاران تخصصی دندانپزشکی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1383) [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 69-76]
 • استحکام شکست مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 211-220]
 • استحکام شکست تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 83-90]
 • استریومیکروسکوپ بررسی فضاهای باز احتمالی موجود در کانالهای کلسیفیه توسط استریو میکروسکوپ [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 235-240]
 • استقرار سر در وضعیت طبیعی تهیه تمپلیت سفالومتری جانبی و خلفی-قدامی برای مردان دارای اکلوژن نرمال [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 1-8]
 • اشعه درمانی ریسک فاکتورهای مؤثر در بروز موکوزیت ناشی از اشعه درمانی سر و گردن و شیمی درمانی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 175-182]
 • اکلوژن نرمال مقایسه‌ اندازه‌ دندانها و ابعاد قوس‌ فکی‌ در دو گروه‌ اکلوژن‌ نرمال‌ و مال‌ اکلوژن‌ کلاس I [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 151-158]
 • اکلوژن نرمال مقایسه آنالیزهای قدامی خلفی جمجمه و فکین در موقعیت طبیعی سر در افراد با اکلوژن نرمال [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 183-192]
 • التهاب لثه بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه در کودکان دیالیزی بیمارستان دکتر شیخ مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 221-226]
 • الگوی مومی بررسی دقت لبه الگوی مومی با استفاده از دو نوع موم در شرایط مختلف زمان نگهداری و دما با میکروسکوپ الکترونی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 31-36]
 • ایمپلنت بررسی اوردنچرهای حمایت شده بوسیله ایمپلنت و آهنربا [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 61-68]
 • ایمنوهیستوشیمیKi-67 بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 53-60]
 • انطباق لبه ای بررسی دقت لبه الگوی مومی با استفاده از دو نوع موم در شرایط مختلف زمان نگهداری و دما با میکروسکوپ الکترونی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 31-36]

ب

 • برشهای عرضی – دندانهای کلسیفیه بررسی فضاهای باز احتمالی موجود در کانالهای کلسیفیه توسط استریو میکروسکوپ [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 235-240]
 • بزرگنمایی تصویر تعیین تاثیر نوع فیلم نگهدار XCP و Snap-A-Ray در رادیوگرافی پری آپیکال موازی در کاهش اشکالات تکنیکی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 269-274]

پ

 • پالپوتومی مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 211-220]
 • پریودنتیت بررسی اختلال فاگوسیتوز سلولهای پلی مورفونوکلئر در بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتیت [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 23-30]
 • پروفایل بافت نرم اثر درآوردن دندانهای پرمولر اول بر روی نیمرخ بافت نرم در Class I با Bimaxillary dentoalveolar protrusion [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 159-166]
 • پلاک ایندکس بررسی اختلال فاگوسیتوز سلولهای پلی مورفونوکلئر در بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتیت [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 23-30]
 • پوسیدگی دندانی بررسی شیوع پوسیدگی دندانی در کودکان مبتلا به دیابت تحت پوشش مرکز تحقیقات دیابت خراسان در سال 1381 [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 97-104]
 • پوشش سطح ریشه بررسی کلینیکی پوشش سطوح عریان ریشه با استفاده از پیوند آزاد بافت همبند لثه به روش Subepithelial [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 227-234]
 • پیوند بافت همبندی بررسی کلینیکی پوشش سطوح عریان ریشه با استفاده از پیوند آزاد بافت همبند لثه به روش Subepithelial [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 227-234]

ت

 • تاریخچه پزشکی بررسی تعهد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به اخذ و ثبت سوابق پزشکی – دارویی بیماران [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 9-14]
 • تحلیل فرکانسی مطالعه تراز نویز و تحلیل فرکانسی اصوات ابزارهای مورد استفاده در کلینیکهای دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 131-140]
 • تحلیل کرستال بررسی چگونگی بازسازی عرض بیولوژیک بعد از اجرای دو روش جراحی پریودنتال [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 199-204]
 • تغییرات مخاط دهان شیوع تغییرات مخاط دهان در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه 3 مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 15-22]
 • تکنیک Forced eruption مطالعه کلینیکی و رادیوگرافیک تکنیک Forced eruption در درمان نقائص 3/1 تاجی ریشه دندانها [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 125-130]
 • تمپلیت تهیه تمپلیت سفالومتری جانبی و خلفی-قدامی برای مردان دارای اکلوژن نرمال [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 1-8]
 • تهیه فضای پست اثر تهیه فوری و تاخیری فضای پست با استفاده از دو سیلرAH26 و Roth بر روی نشت آپیکالی رنگ [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 77-82]

ج

 • جراحی پریودنتال بررسی چگونگی بازسازی عرض بیولوژیک بعد از اجرای دو روش جراحی پریودنتال [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 199-204]
 • جراحی فک تحتانی بررسی اثرات استئوتومی ساژیتال اسپلیت بر دامنه حرکات فک پائین متعاقب عقب بردن فک پائین [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 167-174]

ح

 • حرکت پیشگرایی بررسی اثرات استئوتومی ساژیتال اسپلیت بر دامنه حرکات فک پائین متعاقب عقب بردن فک پائین [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 167-174]
 • حرکت طرفی بررسی اثرات استئوتومی ساژیتال اسپلیت بر دامنه حرکات فک پائین متعاقب عقب بردن فک پائین [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 167-174]

خ

 • ختم تراش ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 193-198]
 • خطاهای تکنیکی تعیین تاثیر نوع فیلم نگهدار XCP و Snap-A-Ray در رادیوگرافی پری آپیکال موازی در کاهش اشکالات تکنیکی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 269-274]

د

 • دیابت بررسی اختلال فاگوسیتوز سلولهای پلی مورفونوکلئر در بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتیت [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 23-30]
 • دیابت نوع1 بررسی شیوع پوسیدگی دندانی در کودکان مبتلا به دیابت تحت پوشش مرکز تحقیقات دیابت خراسان در سال 1381 [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 97-104]
 • دانش آموزان دبیرستانی مقایسه شیوع کراس بایتهای خلفی و قدامی در دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی شهر مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 37-44]
 • دانش آموزان دبستانی مقایسه شیوع کراس بایتهای خلفی و قدامی در دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی شهر مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 37-44]
 • دانش آموزان مدارس راهنمائی شیوع تغییرات مخاط دهان در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه 3 مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 15-22]
 • دانشکده دندانپزشکی بررسی میزان آگاهی های کلی مراجعین به دانشکده دندانپزشکی درباره بیماری ایدز مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 141-150]
 • در آوردن پرمولرهای اول اثر درآوردن دندانهای پرمولر اول بر روی نیمرخ بافت نرم در Class I با Bimaxillary dentoalveolar protrusion [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 159-166]
 • دست دندان بررسی انگیزه مراجعه افراد بی دندان جهت گذاشتن پروتز کامل- متحرک به دندانسازان تجربی مشهد در سال 84 - 1383 [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 263-268]
 • دما – الگوی تابشی بررسی تاثیر دماهای متفاوت کامپازیت رزین و الگوهای تابشی مختلف بر ریزنشت ترمیمهای کامپازیت رزین [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 111-118]
 • دندانپزشک بررسی انگیزه مراجعه افراد بی دندان جهت گذاشتن پروتز کامل- متحرک به دندانسازان تجربی مشهد در سال 84 - 1383 [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 263-268]
 • دندانپزشکی ارزیابی نشانه های رفتاری آسان و دشوار و برخی عوامل مرتبط با آنها در یکصد کودک 6-3 ساله مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 205-210]
 • دندانپزشکان بررسی تعهد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به اخذ و ثبت سوابق پزشکی – دارویی بیماران [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 9-14]
 • دندانساز بررسی انگیزه مراجعه افراد بی دندان جهت گذاشتن پروتز کامل- متحرک به دندانسازان تجربی مشهد در سال 84 - 1383 [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 263-268]
 • دندانهای شیری مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 211-220]

ر

 • رابطه مادر وکودک ارزیابی رابطه رفتار کودکان با ویژگیهای شخصیتی مادران آنها در کلینیک دندانپزشکی کودکان [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 111-118]
 • ریزنشت ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 193-198]
 • ریزنشت مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 91-96]
 • ریزنشت بررسی تاثیر دماهای متفاوت کامپازیت رزین و الگوهای تابشی مختلف بر ریزنشت ترمیمهای کامپازیت رزین [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 111-118]
 • ریزنشت – اکلوژن cusp to marginal ridge – خط خاتمه تراش تاثیر نوع خط خاتمه تراش بر ریزنشت سمان در پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت در اکلوژن Cusp to marginal ridge [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 241-250]
 • ریسک فاکتور ریسک فاکتورهای مؤثر در بروز موکوزیت ناشی از اشعه درمانی سر و گردن و شیمی درمانی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 175-182]
 • ریشه پالاتال درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 275-278]
 • رضایتمندی بیمار بررسی مهارتهای ارتباطی دستیاران تخصصی دندانپزشکی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1383) [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 69-76]
 • رفتار ارزیابی نشانه های رفتاری آسان و دشوار و برخی عوامل مرتبط با آنها در یکصد کودک 6-3 ساله مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 205-210]
 • رفتار کودک ارزیابی رابطه رفتار کودکان با ویژگیهای شخصیتی مادران آنها در کلینیک دندانپزشکی کودکان [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 111-118]
 • رنگ آمیزی AgNOR بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 53-60]
 • روکش ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 193-198]

س

 • سطح نویز صوتی معادل مطالعه تراز نویز و تحلیل فرکانسی اصوات ابزارهای مورد استفاده در کلینیکهای دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 131-140]
 • سفالومتری بالغین تهیه تمپلیت سفالومتری جانبی و خلفی-قدامی برای مردان دارای اکلوژن نرمال [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 1-8]
 • سیلر اثر تهیه فوری و تاخیری فضای پست با استفاده از دو سیلرAH26 و Roth بر روی نشت آپیکالی رنگ [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 77-82]
 • سیمان چسباننده ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 193-198]
 • سینوزیت با منشاء دندانی بررسی گذشته نگر یکساله بیمارانیکه با تشخیص سینوزیت در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان قائم (عج) بستری شده اند و مقایسه آنها با موارد سینوزیت ادنتوژنیک [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 119-124]
 • سینوزیت حاد بررسی گذشته نگر یکساله بیمارانیکه با تشخیص سینوزیت در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان قائم (عج) بستری شده اند و مقایسه آنها با موارد سینوزیت ادنتوژنیک [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 119-124]
 • سینوزیت ماگزیلر بررسی گذشته نگر یکساله بیمارانیکه با تشخیص سینوزیت در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان قائم (عج) بستری شده اند و مقایسه آنها با موارد سینوزیت ادنتوژنیک [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 119-124]
 • سینوزیت مزمن بررسی گذشته نگر یکساله بیمارانیکه با تشخیص سینوزیت در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان قائم (عج) بستری شده اند و مقایسه آنها با موارد سینوزیت ادنتوژنیک [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 119-124]

ش

 • شدت نور بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضخامت های متفاوت چند نوع ماده ترمیمی، نسوج دندانی و هوا در میزان افت شدت نور [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 251-262]
 • شیمی درمانی ریسک فاکتورهای مؤثر در بروز موکوزیت ناشی از اشعه درمانی سر و گردن و شیمی درمانی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 175-182]
 • شیوع شیوع تغییرات مخاط دهان در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه 3 مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 15-22]

ض

 • ضخامت بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضخامت های متفاوت چند نوع ماده ترمیمی، نسوج دندانی و هوا در میزان افت شدت نور [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 251-262]

ط

 • طبقه بندی فرانکل ارزیابی رابطه رفتار کودکان با ویژگیهای شخصیتی مادران آنها در کلینیک دندانپزشکی کودکان [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 111-118]
 • طول ماگزیلا بررسی ارتباط بین ارتفاع 3/1 تحتانی صورت با طول ماگزیلا و مندیبل براساس آنالیز هاروولد در دانش آموزان سالهای سوم و چهارم دبیرستانهای مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 45-52]
 • طول مندیبل بررسی ارتباط بین ارتفاع 3/1 تحتانی صورت با طول ماگزیلا و مندیبل براساس آنالیز هاروولد در دانش آموزان سالهای سوم و چهارم دبیرستانهای مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 45-52]

ع

 • عرض بیولوژیک بررسی چگونگی بازسازی عرض بیولوژیک بعد از اجرای دو روش جراحی پریودنتال [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 199-204]

ف

 • فاصله بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضخامت های متفاوت چند نوع ماده ترمیمی، نسوج دندانی و هوا در میزان افت شدت نور [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 251-262]
 • فیزیوتراپی بررسی اثرات استئوتومی ساژیتال اسپلیت بر دامنه حرکات فک پائین متعاقب عقب بردن فک پائین [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 167-174]
 • فک بالا درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 275-278]
 • فیلم نگهدار اسنپ ـ اِ ـ ری تعیین تاثیر نوع فیلم نگهدار XCP و Snap-A-Ray در رادیوگرافی پری آپیکال موازی در کاهش اشکالات تکنیکی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 269-274]
 • فیلم نگهدار ایکس ـ سی ـ پی تعیین تاثیر نوع فیلم نگهدار XCP و Snap-A-Ray در رادیوگرافی پری آپیکال موازی در کاهش اشکالات تکنیکی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 269-274]

ق

 • قاعده قدامی جمجمه بررسی ارتباط بین ارتفاع 3/1 تحتانی صورت با طول ماگزیلا و مندیبل براساس آنالیز هاروولد در دانش آموزان سالهای سوم و چهارم دبیرستانهای مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 45-52]

ک

 • کارسینوم موکواپیدرموئید بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 53-60]
 • کامپازیت مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 211-220]
 • کامپازیت قابل جریان تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 83-90]
 • کامپومر مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 211-220]
 • کراس بایت مقایسه شیوع کراس بایتهای خلفی و قدامی در دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی شهر مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 37-44]
 • کراس بایت خلفی مقایسه شیوع کراس بایتهای خلفی و قدامی در دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی شهر مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 37-44]
 • کراس بایت قدامی مقایسه شیوع کراس بایتهای خلفی و قدامی در دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی شهر مشهد [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 37-44]
 • کراودینگ مقایسه‌ اندازه‌ دندانها و ابعاد قوس‌ فکی‌ در دو گروه‌ اکلوژن‌ نرمال‌ و مال‌ اکلوژن‌ کلاس I [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 151-158]
 • کلینیک دندانپزشکی مطالعه تراز نویز و تحلیل فرکانسی اصوات ابزارهای مورد استفاده در کلینیکهای دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 131-140]
 • کلینیک دندانپزشکی ارزیابی رابطه رفتار کودکان با ویژگیهای شخصیتی مادران آنها در کلینیک دندانپزشکی کودکان [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 111-118]
 • کوتاهی تصویر تعیین تاثیر نوع فیلم نگهدار XCP و Snap-A-Ray در رادیوگرافی پری آپیکال موازی در کاهش اشکالات تکنیکی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 269-274]
 • کودک آسان ارزیابی نشانه های رفتاری آسان و دشوار و برخی عوامل مرتبط با آنها در یکصد کودک 6-3 ساله مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 205-210]
 • کودک دشوار ارزیابی نشانه های رفتاری آسان و دشوار و برخی عوامل مرتبط با آنها در یکصد کودک 6-3 ساله مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 205-210]
 • کورمکس مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 91-96]
 • کون کاتینگ تعیین تاثیر نوع فیلم نگهدار XCP و Snap-A-Ray در رادیوگرافی پری آپیکال موازی در کاهش اشکالات تکنیکی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 269-274]

م

 • مسئولیت بررسی تعهد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به اخذ و ثبت سوابق پزشکی – دارویی بیماران [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 9-14]
 • میکروسکوپ الکترونی بررسی دقت لبه الگوی مومی با استفاده از دو نوع موم در شرایط مختلف زمان نگهداری و دما با میکروسکوپ الکترونی [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 31-36]
 • مهارتهای ارتباطی بررسی مهارتهای ارتباطی دستیاران تخصصی دندانپزشکی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1383) [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 69-76]
 • مواد دندانی بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضخامت های متفاوت چند نوع ماده ترمیمی، نسوج دندانی و هوا در میزان افت شدت نور [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 251-262]
 • موقعیت طبیعی سر مقایسه آنالیزهای قدامی خلفی جمجمه و فکین در موقعیت طبیعی سر در افراد با اکلوژن نرمال [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 183-192]
 • موکوزیت ریسک فاکتورهای مؤثر در بروز موکوزیت ناشی از اشعه درمانی سر و گردن و شیمی درمانی [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 175-182]
 • مولر دوم درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 275-278]

ن

 • نارسائی مزمن کلیوی بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه در کودکان دیالیزی بیمارستان دکتر شیخ مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 221-226]
 • نسوج دندانی بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضخامت های متفاوت چند نوع ماده ترمیمی، نسوج دندانی و هوا در میزان افت شدت نور [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 251-262]
 • نشت اثر تهیه فوری و تاخیری فضای پست با استفاده از دو سیلرAH26 و Roth بر روی نشت آپیکالی رنگ [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 77-82]
 • نقائص مطالعه کلینیکی و رادیوگرافیک تکنیک Forced eruption در درمان نقائص 3/1 تاجی ریشه دندانها [دوره 28، شماره 1,2، 1383، صفحه 125-130]
 • نویز مطالعه تراز نویز و تحلیل فرکانسی اصوات ابزارهای مورد استفاده در کلینیکهای دانشکده دندانپزشکی مشهد [دوره 28، شماره 3,4، 1383، صفحه 131-140]