مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد

2 استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه :
استفاده از کورهای رزینی و آمالگام به همراه پست پیش ساخته از روشهای شایع ترمیم دندانهای درمان ریشه شده است.  در زمینه خواص مکانیکی این نوع ترمیم ها مطالعات زیادی صورت گرفته است ولی در مورد قابلیت سیل این مواد اطلاعات کافی در دست نیست.  هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه  میزان ریزنشت به داخل کانال  با دو نوع ماده سازنده کور شامل کامپوزیت کور (کورمکس) و آمالگام می باشد.
مواد و روش ها :
در این مطالعه که از نوع مداخله گر می باشد تعداد 30 عدد دندان پره مولرسالم تک ریشه  تهیه شد. پس از تهیه رادیوگرافی و درمان ریشه به روش استاندارد، در سطح باکال هر کدام از دندانها  یک حفره کلاس V  به ابعاد 5×4 میلیمتر طوری  تهیه شد که مارجین ژنژیوالی در سمان و عمق حفره از مدخل کانال بگذرد.
سپس دندانها براساس نوع ماده سازنده کور به طور تصادفی به دو گروه 15 تایی تقسیم شدند و یک گروه با آمالگام و گروه دیگر با کورماکس  II طبق دستور کارخانه سازنده ترمیم شدند. پس از انجام استرس های حرارتی، ریزنشت به داخل کانال به شیوه   نفوذ رنگ ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS و آزمون t student استفاده شد.
یافته ها :
میانگین  نفوذ  رنگ  به  داخل  کانال از  مارجین  سرویکالی در دندانهای ترمیم شده با  کامپوزیت  چسبنده  (کورماکس (II  تفاوت معنی داری با آمالگام نداشتاگر چه میانگین این میزان در کامپوزیت چسبنده بیشتر از آمالگام بود.
نتیجه گیری :
بین هر دو ماده سازنده کور یعنی آمالگام (oralloy) و کامپوزیت چسبنده (کورماکس II) از  نظر ریزنشت به داخل کانال تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invitro evaluation of intracanal Microleakage of two core buildup materials after thermocycling

نویسندگان [English]

  • Reza Goharian 1
  • Aazamolsadat Madani 2
  • MajidReza Mokhtari 3
1 Associate Professor, Dept. of Prosthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Dept. of Prosthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Amalgam and adhesive resin cores with prefabricated dowels are commonly used to restore endodontically treated teeth. These restorations have been widely studied for their mechanical properties; however, less is known about their sealing ability. The purpose of this study was to compare the intracanal microleakage of amalgam and adhesive resin cores (coremax).
Materials and Methods:
In this interventional study, 30 intact human single root premolars were randomly divided into two groups each with fifteen teeth. Class V cavities with the dimension of 4mm*5mm were prepared on the buccal surface of each tooth with gingival margin in cementum and the cavity to be passed through the canal orifice.
Then one group was filled with amalgam (oralloy) and another group with Coremax II according to manufacture's. After thermocycling and dye penetration, the teeth were sectioned and microleakage was assessed under a stereomicroscope SPSS software (version II) was used for data analysis (student t-test).
Results:
The mean microleakage of intracanal dye penetration of Coremax II was not significantly different from amalgam although it was greater for Coremax II compared to amalgam.(P-value= 0.720)
Conclusion:
Amalgam cores have less microleakage than adhesive resin cores but there was no significant difference between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microleakage
  • coremax
  • amalgam core