بررسی میزان آگاهی های کلی مراجعین به دانشکده دندانپزشکی درباره بیماری ایدز مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه
این پژوهش، یک مطالعه مقطعی – توصیفی است که هدف از آن بررسی میزان آگاهی مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی مشهد درباره بیماری ایدز می باشد.
مواد و روشها
ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد شده مشتمل بر دو بخش است که بخش اول مربوط به اطلاعات فردی و بخش دوم حاوی 24 سوال درباره ماهیت، ابزار تشخیصی، روشهای انتقال و نحوه نگرش به بیماری ایدز بود. در این مطالعه که در آن 300 نفر از مراجعین به صورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند که از این تعداد 40% مرد و 60% زن بودند. از آزمونهای «کای اسکوئر» « آلفای کرانباخ» «تی تست» و «آنالیز واریانس» جهت تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل استفاده شد.
یافته‌ها
ارزیابی اطلاعات حاصله نشان داد که میانگین سنی افراد شرکت کننده 04/32 سال، بیشترین پاسخ دهندگان در سطح تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم و 7/93% ساکن شهر بودند. میانگین نمره کل به دست آمده در این تحقیق 6/4 ± 57/14 از نمره کل 24 مربوط به 24 سوال مطرح شده و کمترین سطح آگاهی و پائین ترین نگرش مربوط به ساکنین روستا بود. بین سطح آگاهی کلی و جنسیت افراد رابطه آماری معنی دار وجود نداشت در حالیکه رابطه بین میزان آگاهی و وضعیت تأهل، سن، سطح تحصیلات، شغل و محل سکونت به لحاظ آماری معنی دار است.
3/75 % افراد تحت مطالعه خواهان انجام آزمایش ایدز قبل از درمانهای دندانپزشکی برای تمامی مراجعین بودند.
نتیجه‌گیری
طبق یافته های این تحقیق ، آموزش جدی تر درباره ایدز بویژه در گروههای روستایی باید مورد توجه قرار گرفته و کوشش شود که نگرش منفی و کاذب نسبت به ایدز از میان برود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on general knowledge of the patients referring to Mashhad dental school about AIDS

نویسندگان [English]

  • Atessa Pakfetrat 1
  • Hasan Shahabi Nezhad 2
1 Assistant Professor, Dept. of Oral Medicine, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
This was a descripitive cross- sectional study of which purpose was evaluation of the knowledge of patients in clinics of Mashhad dental school about AIDS.
Materials and Methods:
In this study 300 patients (40% male and 60% female) were randomly selected. To gather the information, a standard questionnaire including two parts was prepared. The first part was about personal information and the second part consisted of 24 questions on the nature, diagnostic methods, HIV transmission and Attitudes toward AIDS. Chi-square test and t-test were used for data analysis.
Results:
The mean age of cases was 32.04 years and most of them had high school diploma or associate degree. 93.7% of the cases inhabited in the urban areas. The mean knowledge score in this study was 14.57±4.6 of the total 24 (24 questions). The lowest level of knowledge as well as the attitudes belonged to the inhabitants of rural areas .
There was no significant relationship between the level of general knowledge and sex, while we found a significant relationship between the level of general knowledge and marital status, age, education, occupation and the residence place. 75.3% of the cases in this study asked for diagnostic trials for AIDS before any dental treatment on all the patients.
Conclusion:
According to this study a more serious education on AIDS specially in rural groups must be considered, necessitating our efforts to modify the negative attitude toward AIDS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aids
  • general knowledge
  • dentistry college