مطالعه تراز نویز و تحلیل فرکانسی اصوات ابزارهای مورد استفاده در کلینیکهای دانشکده دندانپزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیک پزشکی

2 استادیار فیزیک پزشکی

3 مربی فیزیک پزشکی

چکیده

مقدمه
ابزار و تجهیزاتی که در کلینیکهای دندانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اصواتی با بیناب وسیعی ایجاد می‌کنند و به این ترتیب دندانپزشکان و دیگر افراد شاغل در این مکانها بطور دائم در معرض این اصوات می‌باشند.
هدف از انجام این تحقیق اندازه‌گیری سطح نویز دریافتی افراد شاغل در کلینیکهای دانشکده دندانپزشکی مشهد و آنالیز فرکانسی اصوات موجود در محدوده فرکانسی 20000-20 هرتز می‌باشد.
مواد و روشها
در این تحقیق سطح نویز موجود در کلینیکهای ترمیمی، اندودانتیکس، پروتز، جراحی، پریودانتیکس، اطفال و ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد در اردیبهشت ماه 1383 مورد ارزیابی قرار گرفت.
انتخاب دستگاههای اندازه‌گیر و نحوه نصب هر یک به گونه‌ای انجام گردید که براساس داده‌های حاصل از آنها سطح نویز دریافتی دندانپزشک و متوسط نویز دریافتی شاغلین قابل محاسبه باشد.
یافته‌ها
تراز صوتی معادل (LAeq) اندازه‌گیری شده در مجاورت واحد مرکزی هر یک از کلینیک‌ها در تمامی شیفتهای کاری کمتر از 2/73 دسی‌بل و سطح نویز موجود در فضای هر کلینیک نیز کمتر از 9/69 دسی‌بل می‌باشد.
سطح نویز دریافتی دندانپزشکان در حین کار و حضور در کلینیکهای مورد مطالعه در محدوده 2/67 تا 7/83 دسی‌بل اندازه‌گیری شد.
در همه کلینیکها بیشینه تراز صوتی معادل مربوط به باند فرکانسی 630 هرتز می‌باشد و اصوات موجود در کلینیکهای ترمیمی، اندودانتیکس و پریو دانتیکس دارای مؤلفه‌های قوی فرکانس بالامی‌باشند.
نتیجه‌گیری
با توجه به حدود مجاز تماس افراد شاغل با نویز، سطح نویز دریافتی دندانپزشکان و افراد شاغل در کلینیکهای مورد مطالعه مخاطره آمیز نمی‌باشد. اما با توجه به حضور اصوات فرکانس بالا بررسی مجدد توسط سیستمهایی که امکان آنالیز فرکانسهای بالاتر را نیز فراهم کند، پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of noise level and frequency analysis of equipments used in dental clinics at Mashhad school of dentistry

نویسندگان [English]

  • MohammadHosein Bahreyni Toossi 1
  • Ameneh Sazgarnia 2
  • Shahram Bayani Roudi 3
1 Associate Professor, Dept of Medical Physics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Medical Physics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Instructor, Dept of Medical Physics, Medical Physics Division, Bu Ali Research Center, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Instruments and equipments used in dentistry field produce sounds with wide spectrum, so dentists and other personnel are exposed to these sounds continuously. The purpose of this study was measuring the received noise level of  personnel working in clinics of Mashhad dental school and frequency analysis of sounds at 20-20000 Hz frequency range.
Materials and Methods:
In this study, the noise level in operational dentistry, endodontics, prosthodontics, oral surgery, periodontics, pediatric dentistry and orthodontics of Mashhad dental school were assessed in 2004. Sound level  measuring device and their establishment and set up were selected in which according to acquired data, the received noise level of dentist and average received noise level of personnel could be calculated.
Results:
Equivalent noise level (LAeq) measured surrounding central unit of each clinic, was less than 73.2 dB and noise level inside each clinic was less than 69.9dB. The dentists received noise level during work and presence at the studied clinics was measured  to be 67.2-83.7 dB.
The equivalent maximum noise level in all clinics was related to frequency band of 630 Hz and sounds of operational dentistry, endodontics and periodontics clinics had strong components in high frequency.
Conclusion:
According to permitted exposure noise level, the received noise level of dentists and personnel in studied clinics were not hazardous, but because of high frequency sounds, it is suggested to repeat the study with systems which can assess analysis of higher frequencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noise
  • dental clinics
  • equivalent noise level
  • frequency analysis