ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
تصور میشود که مهمترین عامل تحریک و نکروز پالپ، ریزنشت ترمیم های داخل و خارج تاجی می باشد، لذا برای چسباندن کراونها باید سیمانی انتخاب شود که با توجه به یک سیل خوب، بتواند کمترین ریزنشت باکتری را به همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه مقایسه ریزنشت چهار نوع سیمان زینک فسفات، زینک پلی کربوکسیلات، گلاس یونومر و پاناویا F  و همچنین سه نوع ختم تراش چمفر عمیق،شولدر و شولدر بول  بود در زمانیکه آنها برای روکشهای چینی - فلز استفاده شوند.
مواد و روشها
در این مطالعه که از نوع مداخله گرانه موازی می باشد، 96عدد دندان پره مولر به طور تصادفی به سه گروه 32 تایی براساس نوع ختم تراش تقسیم شدند و تراش ونیر کراون برای آنها انجام شد. پس از کستینگ توسط آلیاژ بیس متال و چینی گذاری به طور تصادفی هر گروه به 4 زیرگروه 8  تایی بر مبنای نوع سیمان چسباننده تقسیم شد. پس از چسباندن کراونها و انجام سیکل حرارتی و قرار گرفتن در فوشین، میزان ریزنشت به صورت کیفی بررسی  شد. میانگین داده ها توسط تست غیرپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی تحت بررسی آماری قرار گرفت.
یافته‌ها
نتایج به دست آمده به شرح زیر بودند :
1-                  بین چهار نوع سیمان مختلف از لحاظ میانگین  ریزنشت تفاوت معنی داری به دست آمد (P<0.05).
2-                  در مقایسه دوبدوی گروهها، اختلاف قابل ملاحظه ای مشاهده شد(P<0.05).
3-                 کمترین میزان میانگین ریزنشت بترتیب در پاناویا F و سپس در گلاس یونومر و زینک  پلی کربوکسیلات بود.
4-                 بیشترین میانگین ریزنشت توسط زینک فسفات مشاهده شد.
نتیجه‌گیری
سیمان پاناویا F به دلیل کمترین ریزنشت و چسبیدن به نسج دندان و به روکش های بیس متال سندبلاست شده می تواند بهترین سیل را ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microleakage evaluation of four luting cements in full coverage base metal crowns

نویسندگان [English]

  • Taghi Salari 1
  • Marjaneh Ghavamnasiri 2
  • Reza Goharian 3
  • Fatemeh Maleknejad 2
1 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Dept of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Dept of Prosthodontics ,Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:
It is thought that the  most important factor for pulpal stimulation and necrosis is the microleakage of intracoronal and extracoronal restoration. A luting cement with a favorable seal and the least bacterial leakage should be selected.
The purpose of this study was to compare the microleakage of four luting cements: Zinc phoshate, zinc polycarboxylate, glass ionomer and panavia F and also three finishing margins: deep chamfer, shoulder, and shoulder bevel, when been applied with porcelain fused to base metal crowns.
Materials & Methods:
In this parallel interventional study, 96 intact human premolars were selected and divided into three groups of 32 based on the type of finishing line. Each group was randomly divided into four subgroups of 8, based on the type of luting cement. After cementation, the specimens were  thermocycled. Dye penetration was done by 0.5% fushin. The data were statistically analyzed using Kruskal Wallis and Mann-Whitney test (α =0.05).
Results:

There was a significant difference among  cements in respect to mean rank of microleakage (P<0.05)
There was a significant difference in mean rank of cements after two by two comparison.  (P<0.05).
The least microleakage was observed in Panavi F followed by glass ionomer and zinc polycarboxylate.
‏The greatest microleakage was observed in zinc phosphate cement.

Conclusion:
Panavia F as a luting cement could  create suitable seal  for base metal crown due to its ability in producing the least microleakage and adhesion to dental tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microleakage
  • Crown
  • finishing margin
  • luting cement