ارزیابی نشانه های رفتاری آسان و دشوار و برخی عوامل مرتبط با آنها در یکصد کودک 6-3 ساله مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

چکیده

مقدمه
آشنائی با ویژگی های رفتاری کودکان و پیش بینی واکنش ها و عملکرد آنان در موقعیت های مختلف بویژه در کلینیک های دندانپزشکی اهمیت زیادی در موفقیت اقدامات تشخیصی و درمانی –  نخستین ملاقات بطور اخص و جلسات بعدی بطور اعم – دارد. در این مطالعه مهمترین نشانه ها و عواملی که برای این آشنائی و  نحوه آمادگی درمانگر اهمیت دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند.
مواد و روشها
این مطالعه توصیفی – مقطعی در نیمسال دوم تحصیلی 82-81  در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه مشهد بر روی یکصد کودک 6-3 ساله (50 پسر و 50 دختر) که از نظر جسمی و روانی فاقد بیماری یا اختلال جسمی و روانی بوده و بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. وضعیت جسمی و روانی و ضریب هوشی کودکان بر اساس مصاحبه و معاینه بالینی و معیارهای رشد طبیعی بررسی شده و همزمان، چگونگی رفتار و واکنش های هر کودک در سه ملاقات متوالی بر مبنای طبقه بندی رفتاری فرانکل ارزیابی گردید و داده های بدست آمده بوسیله
نرم افزار آماری
SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها
بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، شیوع نشانه های رفتاری دشوار 4/10 درصد و نشانه های رفتاری آسان 1/40 درصد بوده و بقیه کودکان یعنی 5/49 درصد آنان دارای آمیخته ای از ویژگی های رفتاری دشوار و آسان می باشند. این نتایج با شیوع رفتاری کاملا منفی و کاملا مثبت مطرح شده در طبقه بندی فرانکل، ارتباط بسیار  نزدیکی داشته ولی هر یک از رفتارهای ارزیابی شده در این مطالعه، ارتباط معنی داری با تفاوت سنی والدین با همدیگر یا کودک، نوع اشتغال والدین و رتبه تولد فرزند،  نداشته است.
نتیجه‌گیری
با توجه به نشانه های فعلی و سوابق رفتاری کودک که از مشاهده، معاینه و شرح حال بدست می آیند، می توان اقدامات لازم و برخورد متناسب با هر کودک مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی را تدارک دیده، پیش بینی کرد و از اتلاف وقت و انرژی روانی و یا رسیدن
آسیب های احتمالی به درمانگر، کودک و والدین، جلوگیری بعمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of easy and difficult behavior and some related factors in one hundred 3-6 year old children visited in Mashhad dental school

نویسنده [English]

  • SeyedMahmoud Tabatabaee
Associate Professor, Dept. of Psychiatry, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Prediction of a child behavior and interaction with the practitioner, particularly a dentist, is an important factor in successful diagnosis and treatment specially at the first and generally at subsequent appointments.
In this study, the major contributing factors which are important for the prediction of a childs' behavior and way of preparation of the practitioner were studied.
Materials & Methods:
In this descriptive-cross sectional study which was done during the second semester of 2001-2002 at Mashhad dental school, one hundred 3-6 year old children (50 girls and 50 boys) with normal physical, psychological and intelligence stata were selected randomly and classified according to a history through interviewing with parents and state behavior, comparing with franckles behavioral rating scale during three different dental visits.
Results:
The result revealed that 10.4% of children had difficult behavioral characteristics, 40.1% had easy behavioral characteristics and the remaining were placed in difficult-easy interval. These results were consistent with other studies according to franckles behavioral rating scale, but there were no relationships between easy-difficult behaviors and any of the factors age, occupation of parents or birth order of children.
Conclusion:
According to signs and factors achieved through observation, examination and interview with parents and children, it is possible to predict the childs' behavior during examination and treatment (specially dental treatments which are stressful for most of patients) and take appropriate actions according to childs' behavior without reaching the irritation threshold of child as well as the practitioner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dentistry
  • easy child
  • difficult child
  • Behavior