بررسی کلینیکی پوشش سطوح عریان ریشه با استفاده از پیوند آزاد بافت همبند لثه به روش Subepithelial

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه
هدف از انجام این تحقیق بررسی کلینیکی میزان پوشش سطوح عریان ریشه با استفاده از پیوند بافت همبندی به روش Subepithelial بود.
مواد و روشها
در این مطالعه تعداد 12 بیمار شامل 8 زن و 4 مرد در گروه سنی 22 تا 43 سال که دارای حداقل یک دندان مبتلا به تحلیل لثه بودند انتخاب شدند. ابعاد زیر در مورد هر یک از دندانها اندازه گیری شدند.
1 - از لبه لثه تا خط طوق                                                                                           2 - از لبه لثه تا نقطه مرجع                                                        3 - عرض تحلیل در ناحیه CEJ
4 - عمق پاکت                                                                                                                          5 - میزان لثه کراتینیزه
 عمل جراحی پیوند مطابق روش ارائه شده توسط Langer & Langer انجام گردید. ابعاد مورد مطالعه یک،‌دو و 3 ماه پس از عمل
اندازه گیری شدند. با استفاده از آزمونهای فرض، تجزیه واریانس و ضریب همبستگی بررسیهای آماری انجام گرفت.
 
یافته‌ها
بررسیهانشان داد که روش مورد نظر 75% موفقیت در پوشش سطوح عریان ریشه بالاتر از 7/1 میلیمتر و حدود 92% موفقیت در افزایش عرض لثه کراتینیزه به میزان بیش از 2 میلیمتر داشته است.
نتیجه‌گیری
روش پیوند بافت همبندی Subepithelial می تواند در پوشش سطوح عریان ریشه موفقیت آمیز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical evaluation of denuded root coverage with subepithelial connective tissue graft

نویسندگان [English]

  • Kazem Fatemi 1
  • AliAkbar Khoshkhoo nejad 2
  • SeyedAsghar Miremadi 2
1 Assistant Professor, Dept of Periodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Periodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Seiences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this study was to investigate the amount of  denuded root coverage using subepithelial connective tissue graft.
Materials and Methods:
12 patients (8 female and 4 male) between 22 and 43 years old with at least one tooth with gingival recession were selected. The following parameters were measured for each tooth: 1.Gingival level to CEJ height. 2.Gingival level to the reference point height  3. Recession width in CEJ. 4. pocket depth  5.The amount of keratinized gingiva.
Gingival graft surgery was done with the Langer & Langer technique. The parameters were measured at baseline and one, two and three months after surgery.
Statistical analysis was performed using ANOVA and correlation coefficient.
Results:
The results revealed that our procedure was successful in 75% of cases in root coverage of greater than.1.7 mm and in about 92% of cases in increasing  the width of keratinized gingiva more than 2 mm.
Conclusion:
Subepthelial connective tissue graft procedure could be used successfully in treating denuded roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Connective tissue graft
  • gingival recession
  • root coverage