بررسی فضاهای باز احتمالی موجود در کانالهای کلسیفیه توسط استریو میکروسکوپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد

2 استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه
یکی از مشکلات شایع حین کار درمان ریشه کلسیفیکاسیون پالپ است.  آنچه که درمان اینگونه دندانها را مشکل تر می سازد اینست که علیرغم انسداد در نمای رادیوگرافیک و عدم ورود کلینیکی فایل به داخل کانال، مسیر کانال اغلب بطور کامل مسدود نمی باشد که این مسئله در بسیاری از موارد منجر به شکست درمان می گردد. هدف از این مطالعه بررسی میکروسکوپیک  فضاهای باز موجود در کانالهایی است که در بررسی کلینیکی و رادیوگرافی  کلسیفیه بود.
مواد و روشها
در این مطالعه آزمایشگاهی- توصیفی تعداد 18 دندان انسانی کشیده شده که شامل 21 کانال کلسیفیه بود انتخاب گردید. در تمام نمونه ها برشهای عرضی به ضخامت 9/0-8/0 میلی مترتهیه شد و بوسیله استریومیکروسکوپ تحت بررسی قرار گرفتند. بعد از تهیه عکس های کامپیوتری از این برشها، فضاهای باز موجود در هر برش توسط نرم افزار  Auto cad 14  اندازه گیری شد.
یافته‌ها
ارزیابی کامپیوتری در نمونه ها ابعاد متفاوتی از فضاهای باز را نشان داد. فضاهای باز در اکثر کانال ها مشاهده شد خصوصا در مواردی که مدخل کانال انسداد نشان می داد.
نتیجه‌گیری
با توجه به اینکه در اکثر مقاطع کانالهای مسدود، باقیمانده ای از فضای کانال وجود داشت توصیه می شود که دندانپزشک، وقت بیشتری را جهت باز کردن کانال کلسیفیه صرف نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stereomicroscopic evaluation of calcified canals for determining open spaces

نویسندگان [English]

  • Jamileh Ghoddusi 1
  • Maryam Javidi 2
  • Ameneh Bokaiyan 3
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
One reason for endodontic failure is calcified canals. Canals may be calcified radiographically or clinically but are not often completely obliterated.
The purpose of this study was to determine the microscopic size of open spaces in clinically and radiographically calcified canals.
Materials and Methods :
In this in-vitro descriptive study 18 human extracted teeth including21 calcified canals were selected and transverse sections were prepared in 0.8-0.9mm thickness and studied using a stereomicroscope. After taking digital photographs of these sections, open spaces dimensions were measured in each section using Auto Cad 14 program.
Results:
Computerized evaluation of samples revealed varying dimensions of open spaces. Open spaces were observed in most of the canals, specially those with closed orifices.
Conclusion:
According to varying dimensions of open spaces in calcified canals, practitioners are recommended to be more persistent when negotiating canals with calcified appearances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross sections
  • calcified canals
  • stereomicroscope