اثر درآوردن دندانهای پرمولر اول بر روی نیمرخ بافت نرم در Class I با Bimaxillary dentoalveolar protrusion

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه
هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات سفالومتریک بافت نرم بیماران Class I  با Bimaxillary dentoalveolar protrusion (B.D.P) پس از درآوردن دندانهای پرمولر اول فک بالا و پایین بوده است.
مواد و روشها
20 بیمار زن Class I دارای B.D.P. با محدوده سنی 12 تا 38 سال و میانگین سنی 6±16  سال انتخاب شدند. همه بیماران بعد از درآوردن پرمولرهای اول هر دو فک با دستگاه standard edgewise درمان شدند. جهت بررسی، سفالوگرامهای جانبی قبل و بعد از درمان بیماران trace  گردیده و شاخص‌های سفالومتریک اندازه‌گیری شدند.
یافته‌ها
برجستگی لب بالا 9/3±7/2  و برجستگی لب پائین 8/2±8/2  میلیمتر کاهش یافتند (001/0P<). زوایای 1 to SN،  و IMPA کاهش یافتند(001/0P<). زوایه  1to 1، 5/9± º6/17  افزایش یافت (P<0/001). آنالیز stepwise multiple regression نشان داد به ازای عقب رفتن دندانهای قدامی فک بالا به میزان 1 میلیمتر، لب بالا 63/0 میلیمتر عقب رفت و به ازای 1 میلیمتر عقب رفتن دندانهای قدامی فک پایین لب پایین 62/0 میلیمتر عقب رفت.
نتیجه‌گیری
این مطالعه نشان داد که عقب رفتن دندانهای قدامی بالا و پایین به ترتیب اثر قوی بر روی عقب رفتن لب بالا و پائین دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of four first premolar extraction on soft tissue profile in class I bimaxillary dentoalveolar protrusion patients

نویسندگان [English]

  • AbdolReza Jamilian 1
  • Abdolrahman Showkatbakhsh 2
  • Shima Safaeian 3
1 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this study was to evaluate chephalometric changes of soft tissue profile after four first premolar extraction of upper and lower arch in class I bimaxillary dentoalveolar protrusion (B.D.P.) cases.
Materials and  Methods:
This investigation consisted of 20 female patients with B.D.P. The mean age of this group was 16±6 years with a range of 12 to 38 years. All of them treated by extraction of four first premolars with standard edgewise technique. Pre and post lateral cephalograms were traced and the cephalometric criteria were measured.
Results:
This study showed that upper and lower lip protrusion were decreased 2.7±2.9 (p<0/001), 2.8±2.8 (p<0/001) mm respectively. The angle between upper incisor to SN and lower incisor to mandibular plane decreased 10.3±5.8 and 8.3±5.2 respecticly. The angle between upper and lower incisor increased about 17.6±9.5. By using stepwise regression analysis the ratio of upper lip retraction to maxillary incisor retraction was 0.63:1 and the ratio of lower lip retraction to mandibular incisor retraction was 0.62:1.
Conclusion:
This study concluded that a strong correlation exists between retraction of anterior teeth and the position of lips.

کلیدواژه‌ها [English]

  • First premolar extraction
  • Bimaxillary dentoalveolar protrusion
  • Soft tissue profile