بررسی ارتباط بین ارتفاع 3/1 تحتانی صورت با طول ماگزیلا و مندیبل براساس آنالیز هاروولد در دانش آموزان سالهای سوم و چهارم دبیرستانهای مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه  :
در پایان یک درمان ارتدنسی وجود هماهنگی بین ابعاد مختلف صورت حائز اهمیت فراوان است. ایجاد هر گونه تغییر در ارتفاع  صورت، تغییراتی را در سایر ابعاد سبب می شود. هدف از این  مطالعه بررسی ارتباط بین ارتفاع 3/1 تحتانی صورت با طول قواعد ماگزیلا و مندیبل و مقایسه آن با نتایج مطالعات انجام شده قبلی است.
مواد و روشها   :
در این مطالعه 38 عدد سفالوگرام جانبی مربوط به دانش آموزان دختر و پسر سالهای سوم و چهارم دبیرستان با دامنه سنی 16 تا 19 سال ساکن  مشهد با میانگین سنی 17 سال انتخاب و به روش استاندارد ترسیم شد. این افراد دارای رابطه اکلوزال و نیمرخ قابل قبول, رابطه مولری و کانینی کلاس I و اورجت و اوربایت مطلوب بودند. داده ها توسط نرم افزار PE2 وارد رایانه گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون T.students استفاده شد.
یافته ها :
بعد از بررسی، نتایج زیر بدست آمد:
● رابطه بین ارتفاع 3/1 تحتانی صورت با طول قاعده مندیبل و طول مندیبل براساس معیارهای آنالیز هاروولد معنی دار بود.
● بین طول ماگزیلا و طول قاعده قدامی جمجمه با ارتفاع 3/1 تحتانی صورت ارتباط معنی داری وجود نداشت.
● بین طول قاعده ماگزیلا براساس آنالیز هاروولد با ارتفاع 3/1 تحتانی صورت  رابطه ای وجود نداشت.
نتیجه گیری   :
با توجه به این مطالعه می توان نتیجه گرفت که طول قاعده فک پایین با ارتفاع 3/1 تحتانی صورت رابطه مستقیم دارد در حالیکه چنین رابطه ای در مورد فک بالا وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between lower facial height and maxillary and mandibular lengths based on Harvold analysis in Mashhad high school students

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahabi 1
  • Tahereh Jalaly 2
  • Marjan Nazeri 3
1 Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
At the end of an orthodontic treatment, the coordination between different facial dimensions is very important. The changes in facial height cause changes in other dimensions. In the present study, the relationship between lower third of facial height and maxillary and mandibular lengths was evaluated and compared with the previous studies.
Materials and Methods:
In this study, 38 lateral cephalograms of Mashhad high school students aged 16-19 with mean age of 17 years were selected and traced manually. The profile, occlusal relationship, overjet and overbite in these cases were normal and molar and canine relationships were class I. The data were analysed using SPSS software (version 10) and t-student test was used for analysis.
Results:
The findings were as follow:
● The relationship beetwen lower third of facial height and both the length of mandibular base and the length of mandible based on Harvold analysis was significant.
● The relationship between the lengths of both the maxilla and anterior cranial base, and lower third of facial height were not significant.
● No relationship was found between the length of maxillary base (based on Harvold analysis) and lower third of facial height.
Conclusion:
According to this investigation it is concluded that the length of mandibular base has a significant correlation with the lower third of facial height, but such a correlation does not exist between maxilla and lower third of` facial height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maxillary length
  • mandibular length
  • lower facial height
  • anterior cranial base