ارزیابی رابطه رفتار کودکان با ویژگیهای شخصیتی مادران آنها در کلینیک دندانپزشکی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار ومدیر گروه روانپزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 متخصص دندانپزشکی کودکان

چکیده

مقدمه :
کنترل رفتار کودک روشی است که توسط آن تیم دندانپزشکی می تواند بطور موثر و کارآمد  درمان کودک  را  انجام دهد و همزمان نگرش مثبت به دندانپزشکی را نیز به او القاء نماید. پیش بینی رفتار کودک در کلینیک دندانپزشکی  دندانپزشک را قادر خواهد ساخت تا با اتخاذ شیوه رفتاری مناسب توفیق بیشتری در کنترل رفتاری هر کودک داشته باشد.
هدف از پژوهش حاضر تعیین  امکان پیش بینی رفتار کودکان براساس ویژگیهای شخیصتی مادران آنها در مطب دندانپزشکی است.
مواد و روش ها:
در این پژوهش مقطعی و توصیفی تحلیلی تعداد 104 کودک 6-3 ساله سالم که هیچ سابقه ای از ملاقات با دندانپزشک نداشتند انتخاب و بهمراه مادرانشان در مطالعه شرکت داده شدند.
ابتدا شخصیت روانی مادران کودکان با استفاده از پرسشنامه و انجا م مصاحبه 20 دقیقه ای با روانپزشک  در یکی از چهار گروه 1 – نرمال 2 – افسرده 3 – مضطرب 4 – وسواسی ودقیق جای گرفت سپس بدون اطلاع از شخصیت مادران رفتار کودکان با توجه به طبقه بندی  Frankl  در سه جلسه مختلف جلسه اول معاینه ، جلسه دوم فلوراید تراپی و جلسه سوم انجام یک درمان ترمیمی مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتاٌ ارتباط بین شخصیت مادران و نمره رفتاری کودکان با استفاده از آزمون آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
این مطالعه نشان داد که بین میانگین نمرات رفتاری کودکان و نوع شخصیت مادران آنها فقط در جلسه اول ارتباط وجود دارد و اختلاف بین میانگین رفتاری کودکان مادران نرمال و کودکان مادران وسواسی و  دقیق معنی دار  می باشد(P=0.02)
نتیجه گیری :
نوع رفتار کودکان در کلینیک دندانپزشکی فقط در جلسه اول با تیپ شخصیتی مادران در ارتباط است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the relationship between behavior of children in pediatric dental clinic and their mothers' personality

نویسندگان [English]

  • Hosein Neamatollahi 1
  • SZeyedMahmoud Tabatabaie 2
  • Farideh Shakerimanesh 3
1 Assistant Professor, Dept. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept. of Psychiatry School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Pedodontist
چکیده [English]

Introduction:
Dentists will be able to overcome the child's behavior problem in dental clinic by anticipation of his behavior and application of appropriate management strategies to treat an individual child's patients.
 The aim of this study was to assess the possibility of anticipation of children's behavior by their mothers' personality.
Materials and Methods:
In this cross-sectional and descriptive analytic study, 104 healthy children aged 3-6 years without a previous  history of dental visit and their mothers were selected.َ At the beginning of the study, mothers' personalities were determined using a questionnaire and a 15 minute interview by a psychiatrist and were categorized in four groups as normal, depressive, with anxiety, and  obssesional personality. Then the children's behavior was classified according to Frankl behavioral rating scale during three different dental visits of oral examination, fluoride therapy and restorative dental treatment, without considering  their mothers personality.
Finally, the relationship between behavioral scores of children and their mothers' personality traits were  statistically analysed using ANOVA test.
Results:
This study revealed a significant positive association between the mean behavioral score of children and their mothers' personality traits only at the first visit and the difference between the mean behavioral score of children with obssesive mothers and those with normal personality traits was significant(P= 0.02)
Conclusion:
Mothers' personality affected the children's behavior only during the first dental visit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child behavior
  • Mother-child relationship
  • dental clinic
  • Frankl scale