بررسی شیوع پوسیدگی دندانی در کودکان مبتلا به دیابت تحت پوشش مرکز تحقیقات دیابت خراسان در سال 1381

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه :
 بیماری دیابت بدلیل ایجاد خشکی دهان و افزایش میزان قند خون ممکن است باعث افزایش شیوع پوسیدگی و بدلیل محدودیت مصرف قند در رژیم غذایی میتواند باعث کاهش شیوع پوسیدگی دندانی گردد هدف از این مطالعه تعیین شیوع پوسیدگی دندانی در کودکان مبتلا به دیابت و مقایسه آنها با کودکان سالم همگون می باشد.
مواد و روش ها  :
افراد مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت دو گروه مورد و شاهد انتخاب شدند . گروه مورد شامل 68 کودک مبتلا به دیابت نوع 1 در محدوده سنی 18-5 سال بود که همگی تحت پوشش مرکز تحقیقات دیابت خراسان قرار داشتند . گروه کنترل شامل 68 کودک سالم مراجعه کننده به بخش ارتدنسی دانشکده  دندانپزشکی مشهد که در همان طیف سنی قرار داشتند و از نظرجنس و طبقه اجتماعی مشابه گروه مورد  بودند، مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ، پرونده پزشکی و معاینه صورت گرفته است. ایندکس DMFT  و dmft در هر یک از بیماران  بررسی گردید و در نهایت داده ها توسط تستهای آماری  من و یتنی، تی تست، ‌آنالیز واریانس یکطرفه  و  همبستگی  پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :

میا نگین DMFT در گروه مبتلا به دیابت 7/4±5/4 و در گروه شاهد 0/4±7/5بود.
میا نگین dmft  در گروه مبتلا به دیابت 1/3±4/5 و در گروه شاهد 7/2±1/5 بود.      

نتیجه گیری :
نتایج عمده حاصل از یافته های این تحقیق نشان داد که شیوع پوسیدگی در دندانهای دائمی در افراد دیابتی در مقایسه با گروه همگون سالم به طور معنی داری پایین تر است، اما شیوع پوسیدگی در دندانهای شیری بین دو گروه دیابتی و سالم اختلاف معنی داری نشان نمی دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of prevalence of dental caries in diabetic children registered at Khorasan diabetes research center in 1381

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mazhari 1
  • Zajiheh Kamel 2
1 Assistant Professor, Pediatric Dept. Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Postgraduate Student of Pediatric Dentistry, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Diabetes mellitus might result in increasing of dental caries prevalence due to xerostomia and hyperglycemia, and also might result in decreasing of dental caries prevalence due to limitation in sugar consumption. This study was done to assess the prevalence of dental caries in diabetic children and adolescents and compare it with nondiabetic sex and age –matched group.
Materials and Methods:
The sample was selected through convenience sampling in two groups. Group one consisted of 68 individuals (5-18 years old; case group), suffering from type I diabetes mellitus registered at Khorasan diabetes research center. Another group consisted of 68 non-diabetic controls, who were out – patients of orthodontic department of  Mashhad dental school. The data were collected through a questionnaire, medical records and clinical examination. DMFT and dmft indices were assessed in each patient. The data were analyzed statistically.
 Results: 
1-Mean DMFT were 4.5  ±4.7 and 5.7 ± 4.0 in diabetics and non-diabeticsrespectively.
2-Mean dmft were 5.4 ± 3.1 and 5.1 ± 2.7 in diabetics and non-diabeticsrespectively.
Coclusion:
The main results of the survey revealed that the prevalence of dental caries in permanent teeth was significantly lower in type I diabetic children than sex and age – matched non diabetic ones but no significant difference was found between the two groups regarding the prevalence  of dental caries in primary teeth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental Caries
  • Type I diabetes mellitus
  • dmft