مقایسه آنالیزهای قدامی خلفی جمجمه و فکین در موقعیت طبیعی سر در افراد با اکلوژن نرمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 متخصص ارتودنسی

چکیده

مقدمه
موقعیت طبیعی سر یا  (NHP)Natural Head Positionوضعیتی است که با مورفولوژی و ظاهر هر فرد تطابق بیشتری دارد و از نظر کلینیکی معنی دارتر است به همین دلیل: هدف‌ از این تحقیق ارزیابی ‌ چهار روش‌ آنالیز قدامی‌ خلفی،  1- Wits،   2- Reidel ،  3- Sassouni،  
 4-  Cooke و سنجش  برتری آنها نسبت به یکدیگر از نظر نزدیکی به وضعیت کلینیکال بود.
مواد و روشها
نوع تحقیق، مقطعی (Cross sectional) و روش جمع آوری اطلاعات، مشاهده ای (معاینه مستقیم و استفاده از رادیوگرافی سفالومتری لترال) با استفاده از فرم اطلاعاتی بود. در مطالعه‌ حاضر 40 دختر دانش‌ آموز دبیرستانی‌ مشهدی‌ دارای‌ اکلوژن‌ نرمال‌ با محدودة سنی 18-16 سال از مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر مشهد به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری و انتخاب شده و پس از تهیه رادیوگرافی سفالومتری لترال در حالتNHP  (با آگاهی و موافقت دانش آموزان و والدین آنها)  نقاط، پلنها و زوایای مورد نظر در سفالوگرام هر فرد تعیین و اندازه گیری شد.
در این تحقیق از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد و نوع تحلیل در این پژوهش، تحلیل داده های گسسته بوده و بررسیهای آماری با استفاده از آزمون دقیق فیشر در جدولهای توافقی دوطرفه (Fisher exact test in two way crosstabulation) انجام گردید.
یافته‌ها
پس از ارزیابی‌ آنالیز قدامی‌ خلفی Cooke‌،Wits، Reidel وSassouni  یافته ها به صورت زیر بود:
1-                  آنالیز Cooke‌،  Wits، Reidel وSassouni  به ترتیب 85%، 75%، 70% و 5/32% همخوانی با وضعیت کلینیکی نشان دادند؛
2-                  در مقایسه آنالیزهای قدامی خلفیWits و Reidel تفاوت معنی دار نبود؛
3-                 در مقایسه آنالیزهای قدامی- خلفیWits و Cooke تفاوت معنی دار نبود؛
4-                 در مقایسه آنالیزهای قدامی- خلفی Wits و Sassouni اختلاف معنی دار بود(01/0P-v<
5-                 در مقایسه آنالیزهای قدامی- خلفی Reidel و Sassouni اختلاف معنی دار بود(01/0P-v<
6-                  در مقایسه آنالیزهای قدامی- خلفی Cooke و Sassouni اختلاف معنی دار بود(01/0P-v< ).
نتیجه‌گیری
بطورکلی، می توان چنین نتیجه گرفت که بررسیهای آماری تأییدی بر نزدیکی بیشتر آنالیزهای‌ قدامی- خلفی Cooke ،WitsوReidel با حالت کلینیکی بوده‌ اما نتایج‌ حاصل‌ از آنالیز قدامی‌ خلفی‌ به‌ روش‌ ساسونی‌ با سه‌روش‌ دیگر از نزدیکی‌ کمتری‌ برخوردار است.
روشهای ذکر شده بر اساس قابلیت اعتماد در این بررسی به ترتیب  روش قدامی خلفی بر اساس آنالیز  Cooke، Wits و Reidel بوده بنابراین دقت آنالیز Cooke نسبت به آنالیزهای قدامی خلفی دیگر بسیار زیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of anteroposterior analyses of cranium and jaws of normal occlusion samples in NHP

نویسندگان [English]

  • Mehri Zarringhalam 1
  • Mahasti Arshadi 2
1 Associate Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Orthodontics
چکیده [English]

Introduction
NHP is a position that depends on morphology and figure of every body. The purpose of this study was measuring cephalometric norm in NHP to compare four anteroposterior analyses of Cooke, Wits, Reidel and Sassouni in NHP and determining their consistence with clinical status.
Materials and Methods
This study was a cross sectional study and the data collecting method was direct observation and lateral cephalomteric radiography using informational forms. In this study 40 highschool student girls with normal occlusion and the age between 16-18 years old with an avarage of 17.3 years old  were selected from different districts of Mashhad through random cluster sampling.
From each student one lateral cephalometry (with permission from the parents and students) was taken in NHP position.
The data were analysed using SPSS statistical software (Fisher's exact test in two way cross tabulation).
Results
1.Cooke, Wits, Reidel and Sassouni showed 85%, 75%, 70% and 32.5% concordance with the clinical status respectively.
2. In comparison between wits and Reidel analyses, the difference was not significant. P-v>0.05
3. In comparison between Cooke and wits analyses, the difference was not significant. P-v>0.05
4. In comparison between wits and sassouni, the difference was highly significant.P-v<0.01
5. In comparison between Reidel and sassouni, the difference was highly significant. P-v<0.01
6. In comparison between Cooke and sassouni, the difference was highly significant. P-v<0.01
Conclusion
In this study statistical evaluation justifies more concordance of the anteroposterior analysis of Cooke, Wits and Reidel with clinical status but Sassouni analysis can not be considered as a reliable method.
In comparing the upper methods from view point of reliablity, Cooke seems to be the most reliable analysis followed by wits and Reidel analyses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anteroposterior analysis
  • NHP
  • normal occlusion