مقایسه‌ اندازه‌ دندانها و ابعاد قوس‌ فکی‌ در دو گروه‌ اکلوژن‌ نرمال‌ و مال‌ اکلوژن‌ کلاس I

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ مشهد

2 استادیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ مشهد

چکیده

مقدمه
شناسایی عوامل اصلی ایجاد کننده شلوغی دندانها همواره یکی از مباحث مهم در ارتودنسی بوده است. در این تحقیق تلاش شده است با مقایسه اندازه دندانها و ابعاد قوس فکی در دو گروه شامل افراد دارای اکلوژن نرمال با افراد دارای مال اکلوژن کلاس یک نقش آنها را در ایجاد شلوغی دندانها پیدا کنیم.
مواد و روشها
در این تحقیق که از نوع توصیفی است و بصورت مقطعی انجام شده، از قالبهای مطالعه 60 نمونه که 30 نفر آنها (شامل 15 دختر و 15 پسر) دارای اکلوژن نرمال و روابط دندانی و استخوانی کلاس یک و 30 نفر دیگر (شامل 15 دختر و 15 پسر) دارای مالاکلوژن کلاس یک (با روابط استخوانی کلاس یک) بودند استفاده شد. سپس ابعاد مزیودیستالی دندانها بصورت انفرادی و جمعی، عرض قوسهای بالا و پایین در ناحیه مولرها و کانینها و طول و پیرامون قوس فکی در دو گروه توسط آزمون آماری t-student و با ضریب اطمینان 95/0 با هم مقایسه شد.
یافته‌ها
در مطالعه حاضر مشخص گردید:
- تفاوت معنی داری در اندازه دندانها و ابعاد عرضی قوس فکی بین گروه دارای شلوغی و گروه نرمال وجود داشت. اندازه دندانها در گروه دارای شلوغی دندانی در فک بالا و پایین بطور معنی داری بزرگتر از گروه نرمال بود و این تفاوت در هر دو جنس مونث و مذکر دیده شد.
- در مقایسه ابعاد قوس فکی در بین دو گروه مشاهده شد ابعاد عرضی فک بالا در گروه دارای شلوغی دندانها بطور محسوسی کوچکتر از گروه نرمال است و این تفاوت از نظر آماری معنی دار میباشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت در درمان شلوغی دندانها باید به درمانهایی که همراه با کاهش توده دندانی (نظیر کشیدن و کاهش سطوح پروگزیمالی) هستند، توجه بیشتری نمود. همچنین در مواردی که تمایل به درمانهای بدون کشیدن دندان وجود دارد گسترش فک بالا در جهت عرضی موثرتر از راههای دیگر بنظر میرسد، مشروط بر اینکه محدودیتهای این روش هم بطور کامل در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of tooth size and arch dimensions between normal occlusion group and class I malocclusion group

نویسندگان [English]

  • Tahereh Jalali 1
  • Maryam Pousti 2
1 Associate Professor, Dept of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Recognizing the main coutributing factors of crowding has always been a matter of interest in orthodontics. The purpose of this investigation was to examine the extent of which tooth size or jaw dimension contribute to dental crowding.
Materials and Methods:
In this cross-sectional descriptive study, two groups of dental casts were selected on the basis of having or not having dental crowding. The first group consisted of 30 pairs of dental casts (15 male and 15 female) which exhibited normal occlusion(without crowding). The second group consisted of 30 pairs of dental casts (15 male and 15 female) with gross dental crowding and classI skeletal pattern. Mean values and standard deviations of the following parameters were used to compare the two groups: individual and collective mesiodistal tooth diameters, dental arch perimetres, dental arch lengths and buccal and lingual dental arch widths in canine and molar region. To compare the two groups, two tailed student-t test, with 95% confidence interval was  used.
Results:
On the basis of our research crowded and noncrowded group had statistically significant differences in both mesiodistal tooth diameters and transverse arch dimensions.
The crowded group was found to have smaller transverse maxillary dental arch dimensions but larger tooth diameters than in the normal occlusion group.
Conclusion:
The results of this study suggest that consideration should be given to those treatment techniques which increase dental arch transverse width and also decrease tooth material by means of extraction or stripping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowding
  • normal occlusion
  • tooth size
  • arch dimension