بررسی آزمایشگاهی تاثیر ضخامت های متفاوت چند نوع ماده ترمیمی، نسوج دندانی و هوا در میزان افت شدت نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه
حداقل قابل قبول شدت نور برای سیستم های لایت کیور mW/cm²233 است. این  شدت برای کیورینگ سطح کامپازیت قابل قبول بوده و برای  نواحی عمیق تر مقبولیت ندارد. میزان افت شدت نور پس از عبور از ضخامت های  متفاوت نسوج و مواد دندانی و هوا (فاصله) می تواند بر میزان و عمق پلی مریزیشن مواد لایت کیور تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی  میزان افت شدت نور پس ازعبور از  ضخامت های متفاوت کامپازیت های نوری هایبرید و مایکروفیلد ، گلاس آینومرنوری، بایوگلاس،چینی دندانپزشکی، نسوج دندانی وهمچنین هوا  است.
مواد و روشها
شش گروه پنج تائی از یک نوع کامپازیت هایبرید،کامپازیت مایکروفیلد، گلاس آینومر، چینی دندان پزشکی، بایوگلاس، و نسوج دندانی در پنج ضخامت یک تا 5 میلی متری آماده شدند. شدت نورپس از عبور از این نمونه ها و همینطور هوا در همان فواصل،توسط دستگاه رادیومتر اندازه گیری شد.
یافته‌ها
میزان افت  شدت نور پس از عبور از ضخامت های متفاوت  چینی دندانپزشکی، نسوج دندانی، کامپازیت مایکروفیلد، کامپازیت هایبرید، بایوگلاس، گلاس آینومر و هوا به ترتیب و بطور بارزی کاهش می یابد. کاهش شدت نور برای چینی دندانپزشکی، نسوج دندانی، کامپازیت مایکروفیلد، کامپازیت هایبرید، بایوگلاس، گلاس آینومر و هوا  در ضخامت یک میلی متری به ترتیب 88، 80، 78، 68، 47، 44 و 7/0  درصد بود. میزان کاهش شدت نور با افزایش ضخامت افزایش می یابد. بیشترین افت شدت نور  پس از عبور از  چینی دندانپزشکی و کمترین آن پس از عبور از  هوا اتفاق می افتد.
نتیجه‌گیری
1 - استفاده‌ازموادلایت‌کیوردرضخامتهای‌کمترازmm1می‌تواندنتایج‌بهتری از نظر پلی مریزیشن داشته‌باشد.
2- برای کیورینگ گلاس آینومر نوری ضخامت یک میلی متری قابل قبول است .
3- برای بایوگلاس بعنوان قطعه و ماده هدایت کننده نور به منظور کیورینگ مواد لایت کیور، می توان تنها تا عمق 3 میلی متری کیورینگ قابل قبولی را انتظار داشت . بنابر این  شدت های بالاتر برای اندازه های متفاوت این اینسرت ها و ضخامت های مختلف،توصیه می شوند.
4- برای سایر مواد و نسوج دندانی  حتی پس از عبور نور از ضخامت یک میلی متری شدت نور کافی، مهیا نمی شود بنابر این دستگاههایی با توانائی تولید شدت تابش بالاتر توصیه می شوند.
5- میزان کاهش شدت نور در مورد فواصل مختلف به مراتب کمتر از زمانی است که نور از ضخامت های مختلف مواد و نسوج دندانی
می گذرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different thicknesses of some restorative materials, tooth structures and air on light intensity reduction: A laboratoary evaluation

نویسندگان [English]

  • SeyedMostafa Moazzami 1
  • Nona Attaran 2
1 Assistant Professor, Dept. of Operative Dentistry,Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, I.R.Iran
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
The minimum acceptable light intensity for light cure systems is 233mW/Cm2. This intensity is acceptable just for curing the surface of composite and is not acceptable for the deeper areas. Light intensity decrease after passing through different thicknesses of tooth structures and dental materials can affect the degree and depth of polymerization of light cure materials. The purpose of this study is evaluation of light intensity decrease after passing through different thicknesses of dental structures, light activated hybrid and microfilled composites, light activated glass ionomer, bioglass, dental porcelain and also air.
Materials and Methods:
Six groups each containing five samples including hybrid composite, microfilled composite, glass ionomer, dental porcelain, bioglass and dental structures in five thicknesses from 1 up to 5 millimeter were prepared. The intensity of curing light was measured by radiometer after passing through samples and the air.
Results:
Rate of light intensity reduction reduces dramatically after passing through different thicknesses of dental porcelain¸ tooth structures¸ microfilled composite¸ hybrid composite¸ bioglass¸ glass ionomer and air respectively .The reduction rates for dental porcelain¸ tooth structures¸ microfilled composite¸ hybrid composite¸ bioglass¸ glass ionomer and air with 1.0 mm thickness are 88,80,78,68,47,44 and 0.7 percent respectively.As thickness increases, reduction of light intensity increases. Higher light intensity reduction occures after passing through dental porcelain and the lower occures within air.
Conclusions:
1. Application of light cure material in less than 1.mm thickness could have better results due to polymerization.
2. for light cure glass ionomer it is acceptable to cure only for one millimeter thickness.
3. For bioglass as a light coducting insert and material, the acceptable curing depth is up to 3mm. So higher light curing intensity is suggested for different sizes and thickness of these inserts.
4. For other materials and tooth structures even after passing through 1mm thickness, the adequate intensity is not aquired. So units with the ability of producing higher intensity radiation patterns are suggested.
5. The reduction rate of light intensity due to different distances is considerably lower than when light is passed through different thicknesses of dental materials and tooth structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tooth structure
  • thickness
  • dental material
  • distance
  • light intensity