تهیه تمپلیت سفالومتری جانبی و خلفی-قدامی برای مردان دارای اکلوژن نرمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار بخش ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده

مقدمه :
 روشهای زیادی برای خواندن سفالوگرام وجود دارد. در تحقیق حاضر- که برای اولین بار در ایران و در مشهد صورت گرفت- هدف تهیه تمپلیت جانبی و خلفی-قدامی برای مردان  دارای اکلوژن نرمال و نهایتاًً استفاده از آنها در تشخیص و طرح ریزی درمان بیماران نیازمند به درمانهای ارتدنسی و ارتدنسی-جراحی بود.
مواد و روشها :
در این تحقیق از بین دانشجویان پسر دانشگاه آزد اسلامی واحد مشهد تعداد 31 مردجوان که در محدوده سنی 19 تا 25 سال و با میانگین سنی 3/21 سال قرار داشتند و شرایط  تحقیق را دارا  بودند انتخاب و پس از تشکیل پرونده و تهیه قالب مطالعه، از آنها سفالوگرام جانبی و خلفی-قدامی در وضعیت “استقرار سر در حالت طبیعی“  تهیه وآنالیزهای سفالومتری صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزارPE2 وارد کامپیوتر شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از
نرم افزارSPSSو آزمونStudent t-test استفاده شد. 
یافته ها :                                                                                      
حاصل این تحقیق استخراج دو تمپلیت برای بالغین،  یکی برای ارزیابی جمجمه در جهت نیمرخ و دیگری برای ارزیابی آن در جهت خلفی-قدامی است.
نتیجه گیری :
استفاده از تمپلیت روشی سریع و با اطمینان بالا در تشخیص و طرح ریزی درمان ارتدنسی است و تمپلیتهای این مطالعه, که در صورت سفارش برای شما ارسال خواهد شد,  میتوانند برای این منظور در بالغین مورد استفاده واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Lateral and Frontal Cephalometric Templates for Men with Normal Occlusion

نویسندگان [English]

  • Mohammad Basafa 1
  • Abbas Salehi - Vaziri 2
1 Associate Professor, Dept. of Orthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, School of Dentistry, Ghazvin University of Medical Sciences, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Using template is a very fast and reliable way for diagnosing and treatment planning in orthodontics. The aim of this study, which was done for the first time in Iran, was to prepare lateral and frontal cephalometric templates for men with normal occlusion to be used for diagnosis and treatment planning of patients who need orthodontic and ortho-surgical services.
Materials and Methods:
31 male students of Islamic Azad University with normal occlusion, aged 19 to 25 with the mean age of 21.3 years, were selected. After preparing files and taking impressions, lateral and frontal cephalograms were taken in NHP and cephalometric analyses were done. Data were analysed using SPSS software (student t-test).
Results:
2 templates were extracted, one lateral and one frontal or posterio-frontal.
Conclusion:
Using template is a very fast and reliable way for diagnosis and treatment planning in orthodontics. The templates of this study, which are available and will be submitted on request, can be used for patients of the above-mentioned age group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cephalometry
  • NHP
  • adult templates