مطالعه کلینیکی و رادیوگرافیک تکنیک Forced eruption در درمان نقائص 3/1 تاجی ریشه دندانها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و مدیر گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:
ترمیم نقائص ساختمان دندان در ناحیه 3/1 تاجی ریشه دندانها مشکل است. تکنیک Forced eruption یک روش برای درمان چنین نقائصی است. هدف از این مطالعه بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک این تکنیک با روش توصیه شده Simon بود.
مواد و روش ها :
در این مطالعه 12 بیمار که نقائصی در ناحیه 3/1 تاجی ریشه دندانها داشتند انتخاب و درمان شدند. نقائص دندانها شامل پوسیدگی (2 بیمار)، پرفوریشن اتفاقی (1 بیمار) و شکستگی ریشه (9 بیمار) بودند.
یافته ها :  
نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک مطالعه نشان داد که استفاده از تکنیک  Forced eruption با روش توصیه شده توسط  Simon در تمام بیماران موفقیت آمیز بود.
نتیجه گیری :
برطبق یافته های بالا این تکنیک می تواند جهت درمان نقائص 3/1 تاجی ریشه دندانها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Clinical and Radiographic Study of Forced Eruption Technique in Treatment of Defects in Coronal One-Third of the Root

نویسنده [English]

  • MohammadHasan Zarrabi
Associate Professor and Head of Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:
Restoration of defects in coronal one-third of the root is difficult. Forced eruption is a procedure for treatment of these defects. The purpose of this study was to evaluate clinical and radiographic aspects of this technique suggested by Simon.
Materials & Methods:
In this study 12 patients with defects in coronal  one-third of the root were selected and treated. The defects of the selected teeth were caries (2 patients), accidental perforation  (1 patient) and root fracture (9 patients).
Results:
The  clinical and radiographic results of this study showed that forced eruption technique suggested by Simon was successful in all patients.
Conclusion:
According to the above findings,  this technique can be used in treatment of defects in coronal one-third of the root.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forced eruption technique
  • defects
  • one-third of the root