تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه :
ترمیم های چسبنده در دندانهای خلفی بعد از درمان ریشه میتوانند باعث افزایش استحکام دندان گشته و در ضمن کاهش ریزنشت ترمیم را بهمراه داشته باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر کامپازیتهای قابل جریان بعنوان یک لاینر و همچنین یک فاکتور اسپلینت کننده داخلی در استحکام شکست دندانهای مولر درمان ریشه شده بعد از ترمیم با آمالگام بود.
مواد و روش ها :
در این مطالعه که به صورت موازی و مداخله گرانه انجام شد، مقاومت به شکست دندانهای مولر درمان ریشه شده بررسی گردید که دارای تهیه حفرات کلاس II سه سطحی (MOD) و کلاس II سه سطحی بهمراه کوتاه نمودن کاسپهای لینگوال بودند. هر گروه براساس نوع ترمیم به چهار زیرگروه تقسیم شد :
1 و 2 ) Tetric flow و آمالگام با و بدون پست پیش ساخته 3 و 4 ) کوپالایت و آمالگام با و بدون پست پیش ساخته. گروه کنترل شامل دندانهای مولر سالم و دست نخورده بود. بعد از ترمیم، نمونه ها برای 24 ساعت در درجه حرارت 37 درجه و 100% رطوبت نگهداری شدند و سپس دندانها مستعد 000/500 سیکل جویدن بهمراه استرس حرارتی (°c5 و °c55) گشتند.  آنالیز آماری داده ها به توسط آنالیز واریانس و دانکن با ضریب اطمینان 95% انجام شد. 
یافته ها :
دو عامل پست و تهیه حفره به طور معنی داری از نظر آماری بر یکدیگر تاثیر متقابل داشتند (P<0.05). به این معنی که بدون وجود پست ترمیم هایی که کاسپ را پوشش داده بودند باعث افزایش استحکام شکست دندان شدند. پست و تتریک فلو هر کدام به تنهایی تاثیری بر استحکام شکست دندانها نداشتند. گروه کنترل نسبت به گروههای آزمایشی بالاترین میزان استحکام شکست را دارا بود (P<0.05).
نتیجه گیری :
در بیمارانی که دچار اکلوژن مناسب هستند کوتاه کردن کاسپهای لینگوال و سپس ترمیم با آمالگام بدون استفاده از پین داخل کانال میتواند روش مناسبی بحساب آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of flowable composite as a liner under amalgam in fracture strength of endodontically treated posterior teeth

نویسندگان [English]

  • Majaneh Ghavamnasiri 1
  • Fatemeh MalekNejad 1
  • Reza Goharian 2
1 Associate Professor, Dept. of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept. of Prosthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Adhesive restorations in endodontically treated posterior teeth could increase the strength of teeth and decrease the microleakage. The aim of this study was to evaluate the effect of flowable composite as a liner as well as an internal splint agent on bond strength of endodontically treated molars restored with amalgam.
Materials and Methods:
This study was an interventional study which evaluated the fracture resistance of endodontically treated molars in two groups based on cavity preparation of class II MOD or MOD in combination with lingual cusp reduction. Each group was divided into four subgroups and restored with: 1 and 2) Tetric Flow and amalgam with and without prefabricated post. 3 and 4) Copalite and amalgam with and without prefabricated post.  The control group consisted of intact molar teeth. After the restorations were made, the specimens were stored at 37oC with 100% humidity for 24 hours and then submitted to the load cycling (500,000 cycles) simultaneously with thermal cycling (5oC and 55oC). Analysis of data was done by ANOVA and Duncan test with 95% significance level.
Results:
Two factors (Post and cavity preparation) had a statistical interaction with each other (P<0.05). This means that without post, amalgam cuspal coverage restorations were able to increase the fracture resistance of teeth significantly but with post they were not able to do so. Post and Tetric Flow had no effect on fracture resistance individually (P>0.05), and control group showed the most fracture resistance (P<0.05).
Conclusion:
In patients with  suitable  occlusion, lingual cusp reduction and restoration with amalgam without intracanal pin could be an acceptable treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flowable composite
  • Amalgam
  • fracture resistance