اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسن ضرابی

اندودانتیکس استاد اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000254
zarrabimhmums.ac.ir

h-index: 4  

سردبیر

سعید مرادی

اندودانتیکس استاد اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

dentistry.mums.ac.ir//images/dentistry/groupdental/endo/cv-%20%20.pdf
moradismums.ac.ir

h-index: 15  

اعضای هیات تحریریه

ماهرخ ایمانی مقدم

رادیولوژی دهان ، فک و صورت استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000255
imanimmums.ac.ir

h-index: 12  

حسن حسین پور جاجرم

بیماریهای دهان ، فک و صورت استاد بیماریهای دهان ، فک و صورت _ دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000266
hoseinpourhmums.ac.ir

h-index: 2  

مجتبی دری

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی استادیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - بریستول - انگلستان

www.bristol.ac.uk/dental/people/mojtaba-dorri/index.html
mojtabadorriyahoo.com

h-index: 8  

امین راه پیما

جراحی دهان ، فک و صورت دانشیار جراحی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000837
rahpeymaamums.ac.ir

h-index: 16  

سعید رحیمی

اندودانتیکس استاد - اندودانتیکس - تبریز

scholar.google.com/citations?user=931mfakAAAAJ&hl=fa&oi=sra
rahimidarehchiyahoo.com

h-index: 14  

سید مجتبی زبرجد

مهندسی مواد استاد - مهندسی مواد - دانشگاه شیراز - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8001583
mojtabazebarjadshirazu.ac.ir

h-index: 25  

محمد سمیعی

اندودانتیکس دانشیار - اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایران

dentistryfac.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/32/endo/En.cv/CV-Mohammad%20Samiei%20-%202017.pdf
samiei.mohgmail.com

h-index: 14  

شهریار شاهی

اندودانتیکس دانشیار - اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایران

dentistry-en.tbzmed.ac.ir/uploads/User/32/endo/En.cv/en.%20Shahi%20Dr.pdf
shahriar_shahiyahoo.com

h-index: 14  

امید صوابی

پروتزهای دندانی دانشیار پروتزهای دندانی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ایران

mui.ofis.ir/default.aspx?general&member=684
savabidnt.mui.ac.ir

h-index: 12  

علی اصغر علوی

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران

dental.sums.ac.ir/cvasatid/dralavi.html
alaviasums.ac.ir

h-index: 5  

فهیمه فرزانگان

ارتودنسی دانشیار ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8001241
farzaneganfmums.ac.ir

h-index: 8  

جعفر قره چاهی

پروتز های دندانی استاد پروتز های دندانی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000220
gharechahijmums.ac.ir

h-index: 2  

رضا کاظمی

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشگاه Connecticut - آمریکا

rangin7kamangmail.com

h-index: 11  

علی کاظمیان

دندانپزشکی اجتماعی استادیار - دندانپزشکی اجتماعی - دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8005553
kazemianamums.ac.ir

مهدی کدخدازاده

پریودانتیکس دانشیار - پریو - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ایران

scholar.google.com/citations?user=c9Q_zcoAAAAJ&hl=en
kadkhodazadehmahdiyahoo.com

h-index: 7  

نوشین محتشم

آسیب شناسی دهان ، فک و صورت استاد - آسیب شناسی دهان ،‌فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000231
mohtashamnmums.ac.ir

h-index: 20  

عباس مکارم

دندانپزشکی کودکان استاد دندانپزشکی کودکان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000215
makaremamums.ac.ir

h-index: 2  

امیر معین تقوی

استاد - پریودنتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران استاد - پریودنتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000809
moeentaghaviamums.ac.ir

h-index: 5  

سیده حوریه موسوی بندرآبادی

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000811
moosavihmums.ac.ir

h-index: 7  

اصغر میرعمادی

پریودانتیکس دانشیار پریودونتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - ایران

asgharmiremadiyahoo.com

h-index: 1  

حسام میرمحمدی

اندودانتیکس استادیار، گروه اندودانتیکس دانشگاه آمستردام، هلند

scholar.google.com/citations?user=fKRy3CEAAAAJ&hl=nl
hmirmohaacta.nl
0164-235849
0000-0001-8782-3701

h-index: 12  

محمد حسین نکوفر

اندودانتیکس دانشیار - اندودانتیکس - دانشکده دندانپزشکی تهران - ایران

tums.ac.ir/faculties/nekoofar
nekoofaryahoo.com

h-index: 17  

صادق نمازی خواه

اندودانتیکس استاد اندودانتیکس - دانشگاه کالیفرنیای جنوبی - آمریکا

namazikhah.com/
drnamazikhahgmail.com

h-index: 6  

مجتبی وحید گلپایگانی

دندانپزشکی کودکان استاد - دندانپزشکی کودکان - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ایران

golpaparsonline.net

h-index: 4  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

شبنم محمدی

دانشیار گروه علوم تشریح – دانشکده پزشکی مشهد دانشیار گروه علوم تشریح – دانشکده پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8003478
mohammadishmums.ac.ir
0000-0002-2352-286X

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه پیشین

مهرداد رادور

پریودونتولوژی استاد پریودونتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

dentistry.mums.ac.ir/images/dentistry/groupdental/perio/cv%20dr%20radvar.pdf
radvarmmums.ac.ir

h-index: 13  

براتعلی رمضان زاده

ارتودنسی استاد ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

dentistry.mums.ac.ir//images/dentistry/groupdental/ortho/cv-%20ramezanzadeh.pdf
ramazanzadehbmums.ac.ir

h-index: 4  

بهجت الملوک عجمی

دندانپزشکی کودکان استاد دندانپزشکی کودکان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000216
ajamibmums.ac.ir

h-index: 2  

علیرضا فاضل

آناتومی استاد آناتومی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000159
fazelamums.ac.ir

h-index: 10  

مشاور آماری

حبیب الله اسماعیلی

آمار حیاتی دانشیار آمار حیاتی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000678
esmailyhmums.ac.ir

h-index: 17  

مدیر اجرایی

ندا اسلامی

ارتودنسی استادیار ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8001222
islaminmums.ac.ir
0000-0001-6378-3143

h-index: 4  

ویراستار ادبی نشریه

فرزانه لعل علیزاده

ارتودنسی استادیار، ارتودنسی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8009355
laelafmums.ac.ir
0000-0002-9041-2257

کارشناس نشریه

فخرالسادات جلالیان حسینی

علوم آزمایشگاهی کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

jalalianhf1mums.ac.ir
051-38832301