بررسی تاثیر دماهای متفاوت کامپازیت رزین و الگوهای تابشی مختلف بر ریزنشت ترمیمهای کامپازیت رزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 متخصص ترمیمی

چکیده

مقدمه:
واکنش پلیمرزیشن کامپازیت رزین ها را می توان با استفاده از الگوی تابشی به کار رفته برای سخت کردن کامپازیت  و درجه حرارت کامپازیت در حین سخت شدن کنترل نمود،  لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر الگوهای تابشی مختلف و همچنین دماهای متفاوت کامپازیت در حین سخت شدن بر روی ریزنشت ترمیمهای کامپازیت رزین نوری است.
مواد و روشها:
در این مطالعه مداخله ای موازی حفرات کلاس v بر روی دندانهای مولر کشیده شده انسانی، تهیه شدند (200=n). سپس دندانها، بطور تصادفی و براساس الگوهای تابشی مختلف به کار رفته برای سخت کردن کامپازیت به چهار گروه اصلی [HIP(High Intensity Program) , LOP(Low Intensity Program) , PUL(Puls Program) , SUP(Suggested Progressive Program)] تقسیم شدند و سپس هر گروه براساس دماهای مختلف کامپازیت در حین سخت شدن به پنج زیرگروه (oc65،  oc50، oc35، oc20 و oc5) تقسیم گردید. بعد از انجام ترمیم، نمونه ها تحت سیکل حرارتی قرار گرفتند و نفوذ رنگ انجام شد و با استرئومایکروسکوپ به منظور بررسی ریزنشت مورد مشاهده قرار گرفت و نتایج تحت آنالیز واریانس قرار گرفتند.
یافته ها:
آنالیز آماری  ANOVA کاهش معنی داری در میزان ریزنشت لبه های مینایی و عاجی در گروه های SUP نشان داد. میزان ریزنشت لبه های مینایی و عاجی در گروههای HIP نسبت به سایر گروهها بیشتر بود. بررسی آماری داده ها بیانگر آن بود که تفاوت معنی داری در میزان ریزنشت گروههایی که با دماهای متفاوت کامپازیت رزین در حین سخت شدن ترمیم شده بودند، وجود ندارد.
نتیجه گیری:
الگوهای SUP با کنترل روند پلیمریزیشن و کاهش استرس های انقباضی ناشی از آن و کاهش ریزنشت می تواند در جهت بهبود کیفی ترمیمهای کامپازیتی بعنوان یک الگوی برتر مدنظر قرار گیرد. همچنین استفاده از کامپازیت از پیش گرم شده یک روش عملی و آسان برای افزایش بهبود خصوصیات کامپازیت محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different composite resin temperatures and different light exposure patterns on microleakage of composite resin restorations

نویسندگان [English]

  • SeyedMostafa Moazzami 1
  • Mehrdad Fallah 2
1 Assistant Professor, Dept. of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Specialist in Operative Dentistry
چکیده [English]

Introduction:
The reaction of polymerization can be controlled by the light exposure pattern and the temperature. The purpose of this study was to evaluate the effect of different light exposure patterns and composite temperatures on microleakage of light cured composite resin restorations.
Materials and Methods:
In this interventional study, class V cavities were prepared on 200 extracted human molars. Then the teeth were randomly divided into four main groups according to different light exposure patterns of High Intensity Program (HIP), Low Intensity program(LOP), Puls Program(PUL) and Suggested Progressive Program(SUP) and 5 subgroups according to different temperatures of composite during curing (5oc, 20oc, 35oc, 50oc and 65oc). After thermocycling and dye penetration, measurement of microleakage was done using a stereomicroscope. The data were analysed using SPSS software (ANOVA).
Results:
ANOVA showed that both in enamel and dentinal margins, a significant decrease in microleakage has occurred in SUP group. Microleakage in enamel and dentinal margins was significantly higher in HIP group than the other groups. No significant difference was observed in the rate of microleakage among the 5 subgroups with different temperatures.
Conclusion:
SUP light curing pattern could be considered for improving composite resin restorations as a superior light exposure pattern due to its ability in Polymerization control, reducing polymerization shrinkage stress and microleakage.
Prewarming of the composites is a practical and easy way to improve composite properties for dental restorations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature
  • light exposure pattern
  • Microleakage