بررسی چگونگی بازسازی عرض بیولوژیک بعد از اجرای دو روش جراحی پریودنتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
عرض بیولوژیک توسط عوامل مختلفی مورد تهاجم قرار گرفته و اختلال می پذیرد که از آن جمله می توان به جراحی های پریودنتال اشاره نمود مخصوصا اگر با عمل کانتورینگ استخوان همراه باشد. بررسی تغییرات ایجاد شده در کرست استخوان آلوئول که در بازسازی عرض بیولوژیک  بدنبال دو روش جراحی پریودنتال موثر هستند. هدفی بود که این تحقیق به خاطر آن انجام گرفت.
مواد و روشها
برای این منظور 20 بیمار که جهت درمانهای پریودنتال به کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعه نمودند انتخاب گردیدند و بعد از انجام درمانهای اولیه  توسط یک جراح اعمال جراحی انجام شد. چون تکنیک مطالعه Cross over به روش Split mouth بود در یک طرف جراحی فلپ با موقعیت اپیکالی همراه با اکسپوز استخوان و در طرف مقابل فلپ با موقعیت اپیکالی بدون اکسپوز استخوان انجام شد و در طی جراحی فاصله CEJ تا کرست استخوان تعیین گردید. دو ماه بعد از عمل جراحی بیماران جهت اندازه گیری پارامتر مربوط مجددا مراجعه و با استفاده از تکنیک Sounding این اندازه گیری تکرار گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Paired t student استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج بدست آمده نشان داد در طرفی که جراحی فلپ با موقعیت اپیکالی همراه با اکسپوز استخوان انجام شد تحلیل کرستال با میانگین 63/0 ±77/0 میلی متر و در طرف مقابل 79/0±05/1 میلی متر بود. از نظر آماری در هر دو ناحیه این میزان تحلیل نسبت به قبل از جراحی معنی دار بود ولی اختلاف میانگین بین دو طرف معنی دار نبود.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه می توان ادعا نمود که تحلیل کرستال پس از هر دو روش جراحی عامل موثری در ایجاد مجدد عرض بیولوژیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of biologic width reconstruction after applying the two methods of periodontal surgery

نویسندگان [English]

  • Naser Sargolazaee 1
  • HamidReza Arab 1
  • MohammadEbrahim Rahmani Shirvani 2
1 Assistant Professor, Periodontics Dept. School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Iran.
2 Associate Professor, Periodontics Dept. School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Iran.
چکیده [English]

Introduction:
The biologic width is invaded by different factors, among them, the periodontal surgery could be mentioned, especially when accompanied by bone contouring.
The aim of this study was to determine the changes of alveolar crest which participate in the reconstruction of biologic width after applying two methods of periodontal surgery.
Materials and Methods:
20 patients were selected from the special clinic of Mashhad Dental School and after initial therapy, the surgical treatment were performed by a single operator. Since the study technique was cross over with split mouth design, at one side apically positioned flap (APF) with bone exposure and at the opposite side the APF without bone exposure were perfomed.
The distance between CEJ to bone crest was determined. After two months the patients were examined for the same parameters by sounding technique. For analysis of data, paired t-student test was used.
Results:
The results showed that at sites of apically positioned flap with bone exposure, the crestal resorption was 0.77±0.63 mm and on the opposite side it was 1.05±0.19mm. The difference before and after surgery in each area was significant but the difference between two sides was not significant.
Conclusion:
It was concluded that crestal resorption observed following two periodontal surgery methods plays an important role in reconstruction of biologic width.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodontal surgery
  • Crestal resorption
  • Biologic width