درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دستیار تخصصی گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
یکی از عوامل مهم در موفقیت درمان ریشه آگاهی از آناتومی و مورفولوژی کانال ریشه دندان است. وجود چهار ریشه در دندان مولر دوم فک بالا تنها در معدودی از گزارشات شرح داده شده است. هدف این گزارش ارائه وجود دو کانال پالاتال در یک مولر دوم فک بالا در یک بیمار بود.
یافته‌ها
خانم 43 ساله ای جهت درمان دندان مولر دوم سمت راست فک بالا بعلت پوسیدگی وسیع ارجاع داده شده بود. رادیوگرافی تشخیصی وجود آنومالی در ریشه ها را مشخص نمود. پس از تهیه حفره دسترسی وجود چهار اریفیس در پالپ چمبر ملاحظه و تائید شد، تمام مراحل درمان کانال ریشه روی دندان انجام گرفت.
نتیجه‌گیری
 

*مولف مسؤول ، آدرس :  مشهد، دانشکده دندانپزشکی، بخش اندودنتیکس، تلفن 17 – 8829501 - 0511
 

 آگاهی به متداولترین اشکال آناتومیک و تنوعات احتمالی مورفولوژی کانال ریشه یک اصل پایه است. گزارش موارد نادر مشاهده شده دندانپزشک را وا می دارد تا در حین درمان ریشه دندان، موارد نادر دندانها را مد نظر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endodontic treatment of maxillary second molar with two palatal Roots: A case report

نویسندگان [English]

  • MohammadHasan Zarrabi 1
  • Hooman Jalilzadeh Tehrani 2
1 Associate Professor, Head of Dept of Endodontics, Dental School. Mashhad University of Medical Sciences, Iran
2 Resident, Dept of Endodontics, Dental School. Mashhad University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Introduction:
One of the major factors in a successful root canal therapy  is the knowledge of anatomy and root canal morphology. The presence of 4-rooted maxillary second molars has been described in only a limited number of case reports. The purpose of this report was to show presence of two palatal roots in maxillary second molar in one patient.
Results:
A 43-year-old female patient was referred for root canal therapy of maxillary right second molar due to invasive caries. The diagnostic radiograph revealed presence of anomaly in roots. After access cavity preparation presence of four orifices in pulp chamber was confirmed and all of the steps of root canal therapy was performed.
Conclusion:
Knowledge of the most common anatomic characteristics and their possible variations of root canal morphology is fundamental. Report of uncommon cases can motivate the dentist to consider the rarities during root canal therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • second molar
  • palatal root
  • maxilla