راهنمای نویسندگان

به نام خدا

 

راهنمای نویسندگان

 

♦فرم تعهدنامه ( Cover Letter)♦

***
 برای دریافت فرم تعهدنامه لطفاً به نکات زیر توجه نمایید:

1- حتماً از (Mozilla Firefox یا Google Chrome) استفاده کنید.

2- "فرم تعهدنامه" را کامل و با دقت پر کرده و با امضای تمامی نویسندگان که مطابق با همان ترتیب

ذکر شده در فایل مشخصات نویسندگان است، اسکن و برای ما ارسال نمایید. رتبه نویسنده مسئول حتماً در ترتیب نویسندگان نیز آورده شود.


 1 – اهداف و زمینه انتشار:

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد نشریه ای علمی، پژوهشی است که هدف از نشر آن انعکاس علوم روز و ارتقاء سطح دانش دندانپزشکی می ‏باشد. اولین دوره انتشار این مجله از سال 1356 بوده و حوزه پذیرش و چاپ مقالات آن شامل "مقالات تحقیقی، مروری ، گزارش مورد و نامه به سردبیر" در کلیه رشته‏ های تخصصی دندانپزشکی می باشد. این نشریه به صورت فصلنامه و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.

2 - ساختار مقالات:

رعایت ساختار در درج مقالات جزء اصولی است که نویسندگان محترم می باید به شرح زیر اقدام نمایند:

ð صفحه عنوان:

 • عنوان مقاله باید مختصر، مفید و جامع باشد (حتی الامکان بیش از 15 کلمه نباشد).
 • از به کار بردن کلمات مخفف در عنوان خودداری فرمایید.
 • در صفحه عنوان باید نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه وابستگی دانشگاهی آنها به فارسی و انگلیسی ذکر گردد.
 • ذکر نام، آدرس، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی مؤلف مسؤول ضروری است.

ð چکیده مقاله:

 • تمام مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند و چکیده انگلیسی عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد.
 • چکیده مقالات تحقیقی باید شامل: عنوان مقاله، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی (سه تا پنج کلمه که از MeSH انتخاب شده اند) باشد.
 • حجم چکیده بنا بر نوع مقاله حداکثر 250 کلمه باشد.

ð  متن مقاله:‌

 • مقاله تحقیقی شامل:  مقدمه،  مواد و روش ها، یافته ها، بحث ، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد. در قسمت مواد و روش ها نوع مطالعه و نوع آزمون آماری ذکر شود. شایان ذکر است در مورد مقالات تحقیقی که در روش آنها از پرسشنامه استفاده شده است متن کامل پرسشنامه می بایست حتما ضمیمه شود.
 • مقاله مروری شامل : هدف، شرح موضوع، بحث و نتیجه گیری باشد. مقالات مروری شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است که از اشخاص مجرب علمی که در این زمینه مطالعه پژوهشی داشته اند و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می شود.
 • گزارش مورد کامل شامل مقدمه، تشخیص، اتیولوژی، اهداف درمانی، روشهای جایگزین، بحث و نتیجه گیری بوده و حداقل آن شامل مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه گیری می باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای حداکثر 4 تصویر و تعداد معدودی مرجع (حداکثر 8 مورد) باشد و بیان کننده یک مورد نادر و یا یک کار تشخیصی و درمانی جدید باشد.

- شرایط ارائه عکس و تصویر:

 • عکسهای ارسالی می بایست با وضوح کامل و همراه با شماره و زیرنویس بر روی نسخه الکترونیکی مقاله ( قایل اصلی ) گنجانده شود.
 • عکسهای میکروسکوپی باید حاوی نشانگرهایی در خود فیلم باشند وعلائم، پیکانها یا حروفی که در این  نوع عکسها به کار می روند، باید کاملاٌ مشخص باشند (بزرگنمایی تصویر و روش رنگ آمیزی نیز ذکر گردد).
 • لازم است علائم، پیکانها، اعداد یا حروفی که برای تعیین قسمتهایی از تصویر به کار برده می شود در زیرنویس بطور کامل شرح داده شوند.
 • اگر از عکس اشخاص استفاده می شود، باید هویت آنها محفوظ بماند.

- شرایط ارسال جدول و  نمودار :

 • هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد (عنوان باید در بالای جدول درج گردد) .
 • لازم است همه اختصارات غیراستاندارد که در جدول به کار رفته است و نیز توضیحات لازم، در زیرنویس جدول شرح داده شود.
 • از ارائه جداولی که در متن بطور واضح در مورد آنها توضیحاتی داده شده است، خودداری فرمایید.
 • چنانچه نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه می گردد، در متن فقط به نکات برجسته اشاره گردد.
 • برای نمایش ارتباط داده ها، زمانی که تعداد آنها بسیار زیاد است، از نمودار استفاده فرمایید.
 • عنوان نمودار باید در زیر نمودار آورده شود. نمودارها دو بعدی ترسیم گردند.
 • جدول و نمودار بایستی درمتن نسخه الکترونیکی مقاله ( فایل اصلی ) گنجانده شود .

ð  تشکر و قدردانی:

کلیه مقالات باید دارای متن تقدیر و تشکر باشند و در آن از کلیه افرادی که در تهیه مقاله سهمی داشته ولی جزء مؤلفین نیستند قدردانی گردد. در این قسمت همچنین باید به منابع مالی پشتیبانی کننده تحقیق نیز اشاره گردد. اگر مقاله منتج از پایان نامه است ،  حتما شماره پایان نامه ذکر گردد.

ð منابع:

منابع به روش مرجع نگاری ونکوور تنظیم و به ترتیب استفاده آنها در متن، شماره گذاری شده که در متن مقاله و در پایان عبارت، شماره منبع مربوطه قید می گردد. لازم است کلیه مراجع فارسی به لاتین نوشته شوند و در پایان، عبارت (Persian) آورده شود.

 • اگر مأخذ مجله  باشد:

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (فاصله) حرف اول نام نقطه (.) عنوان کامل مقاله نقطه (.) نام اختصاری مجله و سال انتشار نقطه ویرگول (;) دوره (شماره جلد) دونقطه (:)  شماره آغاز و پایان صفحه (.)

مثال:

Jajarm HH, Mohtasham N, Rangiani A. Evaluation of oral mucosa epithelium in type II diabetic patients by an exfoliative cytology method. J Oral Sci 2008; 50(3): 335-40.

 • اگر مأخذ کتاب باشد:‌

نام خانوادگی نویسنده یا  نویسندگان (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان کامل کتاب (.) شماره چاپ (ed.) محل انتشار (:) اسم ناشر (;) سال انتشار (.) صفحه یا صفحات مورد استفاده (P.). 

مثال:  

Little JW, Falace DA, Miller CS, Rhodus NL. Dental management of the medically compromised patients. 7th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2008. P. 212.

 • اگر مأخذ فصل یا بخشی از کتاب باشد:

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان فصل (فاصله) حرف اول نام (.) عنوان فصل (.) سپس کلمه (In:) درج بقیه اطلاعات همانند بند قبل.

مثال:

Stabholz A. Evaluating success and failure. In: Walton RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2002. P. 45.

در منابع کتاب و مجله اگر تعداد نویسندگان شش نفر باشند، اسامی همه آنها آورده می شوند ولی اگر بیش از این باشند پس از ذکر نام شش نفر اول عبارت et al. آورده شود.

 • اگر مأخذ پایان نامه باشد:

نام خانوادگی دانشجو  (فاصله) حرف اول نام  نقطه (.) عنوان  کامل  پایان نامه  نقطه  ] نوع پایان نامه در کروشه [ نقطه (.) نام کشور (.) نام دانشکده و نام دانشگاه ویرگول (؛)سال انتشار نقطه (.)

مثال:

Hadizadeh B. Nickle ion realeased from as received and recycled NiTi wires in artificial saliva. [Doctorate Thesis]. Iran. Dental School of Mashhad University of Medical Sciences; 2006. (Persian)

 • اگر از مأخذ الکترونیکی (سایت) استفاده می شود :

نام نویسندگان مطلب (.) عنوان مطلب (.) سال نشر (;)]شماره صفحات[. Available at : آدرس کامل سایت. تاریخ دسترسی به ترتیب ذکر ماه، روز و سال.

توضیح: چنانچه نام نویسنده مطلب در سایت درج نشده باشد ابتدا عنوان مطلب آورده می شود.

مثال:

Carrie A, Bobb R. Mucoceles of the paranasal sinuses. 2000; [3 screens] Availabel at: URL: http://www.bcm.edu/oto/grand/05252000. Accessed April 26, 2008.

3 -  رعایت اصول اخلاقی:

 • رعایت موازین اخلاق پزشکی، گمنام ماندن و حفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که می بایست به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینیکی است باید مورد توجه قرار گرفته و لازم است تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه ضمیمه مقاله ارسالی باشد. در مواردی که مطالعه بر روی انسان صورت گرفته است باید از افراد بالغ و والدین یا سرپرست قانونی افراد نابالغ تحت مطالعه رضایت‏نامه آگاهانه تهیه شده باشد. چنانچه در آزمایشهای مربوطه از حیوانات استفاده می شود نحوه مراقبت و دستورالعمل چگونگی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شود.
 • پلاجریسم (سرقت ادبی و علمی) : پلاجریسم در هر شکل  آن غیر قابل قبول است و  تشخیص آن بر عهده اعضای هیأت تحریریه می باشد.

 • چاپ و انتشار کارآزمایی های بالینی در مجلات علوم پزشکی کشور منوط به ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) به آدرس (www.IRCT.ir) است. بنابراین شماره ثبت مطالعه می بایست ضمیمه مقاله ارسالی باشد.  

4 – تعارض منافع: نویسندگان موظفند هرگونه منابع مالی یا منافعی را که ممکن است موجب سوگیری در نتایج تحقیق شود را ذکر نمایند. خواهشمند است هرگونه ارتباط تجاری نظیر مالکیت، سهامداری، فعالیتهای مشاوره ای و یا حق امتیاز را که ممکن است موجب منفعت نویسندگان شود را ذکر نمایند. در صورت پذیرش مقاله، این اطلاعات به همراه آن منتشر خواهد شد.

5 – نحوه ارسال مقالات: مقالات بایستی فقط از طریق آدرس http://jmds.mums.ac.ir/ به صورت Online جهت بررسی ارسال شوند. متن اصلی مقاله بایستی دارای عنوان به فارسی و انگلیسی ، نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی ، نام و نام خانوادگی نویسنده مسؤول ، موبایل و ایمیل نویسنده مسئول ،وابستگی سازمانی نویسندگان به فارسی و انگلیسی ، چکیده فارسی و انگلیسی بوده و کلیه جداول ، تصاویر و نمودارها در متن مقاله گنجانده شده باشد. 

* لازم به ذکر است که ترتیب نویسندگان در سایت به گونه ای نمایش داده می شود که همیشه شخصی که مقاله را submit کرده است، مؤلف مسئول شناخته می شود و نام وی در ابتدای نام نویسندگان قرار می گیرد ولی این مسأله به منزله این نمی باشد که نویسنده مسؤول همان نویسنده اول است و ملاک ترتیب نویسندگان همان چیزی است که در " تعهدنامه " و در فایل " مشخصات نویسندگان " آمده است.

6 - فرایند ارزیابی: مقالات به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی ساختاری مقاله ارسالی توسط سردبیر و طرح در جلسه هیأت تحریریه، داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن توسط حداقل دو متخصص رشته مربوطه به صورت داوری همتا (Peer Review) انجام می‏پذیرد. شایان ذکر است بررسی آماری مقالات توسط متخصص آمار صورت می گیرد. در صورت تصویب بر حسب نوع مقاله به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده اصلی چاپ و منتشر می گردد. مقالات ارسالی عودت داده نمی شود.

7 - پذیرش مقاله: مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ دریافت مقاله به اطلاع نویسنده مسؤول می رساند.

 

برای دریافت (فرم تعهدنامه) لطفاً به نکات زیر توجه نمایید:

 1- حتماً از (Mozilla Firefox یا Google Chrome) استفاده کنید.

 2- "فرم تعهدنامه" را کامل و با دقت پر کرده و با امضای تمامی نویسندگان که مطابق با همان ترتیب ذکر شده در فایل

  مشخصات نویسندگان است، اسکن و برای ما ارسال نمایید. رتبه نویسنده مسئول حتماً در ترتیب نویسندگان نیز آورده شود.

♦ فرم تعهدنامه (Cover Letter)

***


  8 - مسؤولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده مؤلفین بوده و کلیه حقوق جزیی و کلی مقالات مندرج در مجله از جمله کپی رایت برای نویسندگان و مجله محفوظ می باشد.