مقایسه شیوع کراس بایتهای خلفی و قدامی در دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه :
کراس بایت های قدامی و خلفی بیشتر از سایر مال اکلوژن ها در بیماران ارتودنسی مشاهده می گردند. هدف از این تحقیق تعیین میزان شیوع کراس بایتهای قدامی و کراس بایتهای خلفی یک طرفه و دوطرفه در دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی شهر مشهد و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر بود.
مواد و روش ها:
این تحقیق مقطعی (Cross Sectional) ، و روش جمع آوری اطلاعات مشاهده ای (بصورت معاینه مستقیم ) با استفاده از فرم اطلاعاتی بود که توسط یک نفر متخصص ارتودنسی (مجری طرح) انجام گرفت. در این پژوهش، 2956 دانش آموز شامل 2050 دانش آموز دبستانی  (1030 پسر و 1020 دختر) بین سنین 12-7 سال و همچنین  906 دانش آموز دبیرستانی شامل (490  پسر و 416 دختر) در محدوده سنی 18-15 سال  به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای (Random Cluster Sampling)  از مناطق هفت گانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب شدند . بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شد و در بررسیهای آماری از آزمون دقیق فیشر  در جدولهای  توافقی دو در دو  (Fisher exact test in two by two cross tabulations)  برای تحلیل داده های گسسته استفاده شد.
یافته ها :
1-     شیوع کراس بایت خلفی در دختران دانش آموز دبستانی 9/6% و دبیرستانی 2/5%  که در دبستانی بیشتر از دبیرستانی و تفاوت بین آنها  معنی دار بود( 0000P=).
2-     شیوع  کراس بایت خلفی در پسران دانش آموز دبستانی8/7% و دبیرستانی4/8%، که در دبیرستانی بیشتر از دبستانی ولی تفاوت بین آنها  معنی دار نبود.
3-     شیوع کراس بایت خلفی در دختران دانش آموزان دبستانی 6% و دبیرستانی 4/1%  که در دبستانی بیشتر از دبیرستانی و تفاوت بین آنها  معنی دار بود.) (000/0=P)
4-      شیوع کراس بایت خلفی دو طرفه دبستانی 87/0%  و دو طرفه دبیرستانی 6/1% ، یک طرفه دبستانی 6%  و یک طرفه دبیرستانی 5/3%  و  تفاوت در نوع یک طرفه معنی دار بود(P=0.006).
5-     در کل، کراس بایت قدامی در دانش آموزان دبستانی 5/6% و در دانش آموزان دبیرستانی 4/5%  بود و تفاوت بین آنها معنی دار نبود.
6-     شیوع کراس بایت قدامی در پسران دانش آموز دبستانی 8/7 % و دبیرستانی 6/8 %  بود ولی تفاوت بین آنها معنی دار نبود.
7-    شیوع کراس بایت قدامی در دختران دانش آموز دبستانی 3/5% و دبیرستانی 48/0%  بود و تفاوت بین آنها معنی دار بود.(002/0  = P)
نتیجه گیری :
در این بررسی کراس بایت خلفی و قدامی در دانش آموزان دبستانی بیشتر از دبیرستانی بود.
کراس بایت یک طرفه در دانش آموزان دبستانی بیشتر از دانش آموزان دبیرستانی و تفاوت بین آنها معنی‌دار بود.
کراس بایت خلفی دوطرفه در پسران دبیرستانی افزایش و در دختران کاهش یافته بود.
کراس بایت قدامی و همچنین خلفی در دختران دبیرستانی نسبت به دبستانی به طور معنی داری  کاهش داشته ولی در پسران دانش آموز دبیرستانی افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of prevalence of anterior and posterior crossbites in primary and high school students in Mashhad

نویسنده [English]

  • Mehri Zarringhalam
Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mahshhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Anterior and posterior crossbites are observed in orthodontic patients more frequently than other malocclusions. The purpose of this study was to the determine the prevalence of anterior crossbite and posterior crossbite (unilateral & bilateral) in primary and high school students in Mashhad and comparing the results with each other.
Materials and Methods:
In this cross sectional study the data collection method was clinical observation and a form for recording the data.
In this study 2956 students including 2050 primary school students (1030 boys and 1020 girls) with the age range of 7-12 years and also 906 high school students (490 boys and 416 girls) with the age range of 15-18 years were selected in random cluster sampling. Statistical analysis was done using SPSS software (Fisher's exact test in two-by-two cross tabulations).
Results:
1-The prevalence of posterior crossbite in primary school students was 6.9% and in high school students was 5.2%. The difference was not significant.
2-The prevalence of posterior crossbite in boys in primary school was 7.8% and in high school boys was 8.4%. The difference was not significant.
3-The prevalence of posterior crossbite in girls in primary school was 6% and in high girls was 1.4%. The difference was significant.
4-The prevalence of bilateral posterior crossbite in primary school students was 0.87% and in high school students was 1.6%. Unilateral posterior crossbite in primary school students was 6% and in high school students was 3.5%. The difference in unilateral crossbite was significant.(P-v=0.006)
5-In general, the prevalence of anterior crossbite in primary school students was 6.5% and in high school students was 5.4%.The difference was not significant.
6-The prevalence of anterior crossbite in primary school boys was 7.8% and in high school boys was  8.6%. The difference was not significant.
7-The prevalence of anterior crossbite in primary school girls was 5.3% and in high school girls was 1.6%. The difference was significant. (P-v=0.002)
Conclusion:
In this study anterior and posterior crossbites in primary school students were more than high school students. The difference was not significant.
Unilateral crossbite was more frequent in primary school students than high school students. The difference was significant.
Bilateral posterior crossbite in high school boys was more than primary school boys but in high school girls was less than primary school girls. Anterior and posterior crossbite in high school girls decreased and in high school boys increased significantly compared to primary school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Posterior crossbite
  • anterior crossbite
  • primary school students
  • high school students