تعیین تاثیر نوع فیلم نگهدار XCP و Snap-A-Ray در رادیوگرافی پری آپیکال موازی در کاهش اشکالات تکنیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه
رادیوگرافی دندانی از زمان اختراع دستگاه تولید اشعه ایکس، سهم بالایی در تشخیص بیماریهای دهان و دندان و همچنین بدشکلی‎های صورت داشته است. تکنیکهای مختلفی برای بدست آوردن تصویر مناسب رادیوگرافی و به حداقل رساندن تابش اشعه ایکس به بیمار بکار رفته است.
در این تحقیق تکنیکهای اصلاح شده برای رادیوگرافی داخل دهانی با استفاده از فیلم نگهداری‎های ایکس ـ سی ـ پی و
اسنپ ـ اِ ـ ری مورد بررسی قرار گرفته.هدف از این مطالعه تعیین کارآئی   دو  نوع فیلم نگهدار برای به حداقل رساندن خطاها و اشکالات تکنیکی و تاثیر نوع فیلم نگهدار مورد مطالعه بوده است.
مواد و روشها
با استفاده از فیلم نگهداری‎های ایکس ـ سی ـ پی و اسنپ ـ اِ ـ ری تعداد 96 کلیشه رادیوگرافی داخل دهانی پری‎اپیکال موازی از 96 بیمار مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در شرایط یکسان ولتاژ (70KVP) و آمپراژ (mA8)  گرفته شد. فیلمهای رادیوگرافی از نوع سرعت E بودند. از تعداد 96 نگاره بدست آمده 6 کلیشه جهت مطالعه اولیه مورد بررسی قرار گرفت و 90 نگاره باقی‎مانده در تحقیقات مورد نظر قرار گرفتند تمامی نگاره‎ها در دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتیک (پروسسور) با شرایط یکسان ظاهر و ثابت شدند. نگاره‎ها توسط نگاتسکوپ مشاهده و بعد از ارزیابی یافته‎ها در چک لیست ثبت و توسط آزمون آماری Chi Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها
داده‎‎های‎پژوهشی نشان می‎دهند، فراوانی‎خطاهای‎تکنیکی با استفاده از فیلم‎نگهدار اسنپ ـ اِ ـ ری، کون کاتینگ (7/26 درصد)، جابجائی فیلم (6/15 درصد)، کوتاه شدن تصویر (3/13 درصد)، طویل شدن تصویر (9/8 درصد)، اورلپینیگ (2/2درصد)، محاسبه شد. ضمناً مواردی از خطا با استفاده از فیلم نگهدار ایکس ـ سی ـ پی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری
بطور کلی فیلم نگهدار ایکس ـ سی ـ پی از نظر کاربرد آسانتر و از نظر کیفیت نگاره‎های بدست آمده بهتر از فیلم نگهدار
اسنپ ـ اِ ـ ری می‎باشد. فیلم نگهدار ایکس ـ سی ـ پی از لحاظ کاهش خطاهای تکنیکی و کیفیت تصویر به فیلم نگهدار 
اسنپ ـ اِ ـ ری ارجحیت دارد و این مزیت باعث شده که از تکرار نگاره‎ها جلوگیری و درنتیجه دوز اشعه ایکس به بیمار کاهش یابد.
کلید واژه‌ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of XCP and Snap-A-Ray film holders in reduction of technical errors in parallel periapical technique

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Mahdizadeh 1
  • Ebrahim Alaesvandian 2
1 Assistant Professor, Dept of Oral & Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Dental radiography has a major role in diagnosis of oral and dental diseases. Different technical methods are used to obtain high quality image in radiography and reduce X-Ray exposure in the patients. In this research modified techniques for periapical intraoral radiography with parallel technique by using XCP and Snap-A-Ray film holders had been used to overcome technical errors.
Materials and Methods:
With the use of XCP and Snap-A-Ray film holders, 96 parallel periapical intraoral radiographs were taken from 96 patients who were reffered to the radiology department of Isfahan dental school  with the same condition of operation such as voltage (70 kvp), Amp(8 mA). The type of radiography films was E speed.
From 96 radiographs, 6 of them were  included in  the  pilot study and 90 radiographs were processed automatically (processor) in the same condition   and  after    observation   by  the radiologist,   the  reports   were written in the   checklist
Results:
Evaluation of intraoral radiographs  obtained by use of Snap-A-Ray film holder, showed technical errors of
cone cutting (26.7%), displacement (15.6%), foreshortening (13.3%), elongation (8.9%) and overlapping (2.2%) whereas none of these technical errors were observed  in intraoral radiographs  obtained by use of XCP film holders.
Discussion  & Conclusion:
Totally the XCP film holders  are  easier  to use and image quality of radiographs are better than  those of  Snap-A-Ray film holders.  Regarding  to the absence  of  technical   errors and better  image quality  using  XCP  film  holders,  these  film holders  are  preferrred   which  prevents repetition of radiography and  reduces patient  x- ray  exposure dosage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • XCP film holder
  • snap–A-Ray film holder
  • technical errors
  • foreshortening
  • elongation
  • cone cutting