بررسی تعهد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به اخذ و ثبت سوابق پزشکی – دارویی بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علو م پزشکی مشهد

2 استادیارگروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه :
 هدف از این مطالعه  سنجش میزان اهمیت به اهداف اخذ و ثبت سوابق پزشکی – دارویی بیماران از سوی دندانپزشکان و تعهد آنها نسبت به اقدام اصولی در این رابطه است .
مواد و روشها :
روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بر اساس مقیاس چهار رتبه ای لیکرت با تعیین درجه پایایی و روایی ابزار سنجش  صورت گرفت. جامعه آماری بر اساس مستندات موجود در اداره نظارت بر درمان دندانپزشکی مشهد 345 نفر بوده که نمونه با روش اندازه گیری تصادفی ساده در قالب اعداد تصادفی به تعداد  80 نفر انتخاب گردید و برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از فنون آماری از جمله کای اسکور  و آزمون t   و آزمون رتبه های علامت دار  ویلکاکسون و ......  استفاده شده است .
یافته ها :

دندانپزشکان نسبت به اهداف اخذ سابقه پزشکی – دارویی بیماران اهمیت کمی قائلند.
دندانپزشکان نسبت به اهداف ثبت سابقه پزشکی – دارویی بیماران، اهمیت بالاتر از متوسط قائلند.

نتیجه گیری :
با توجه به یافته های فوق، می توان چنین استنتاج نمود که دندانپزشکان از یک سو نیازمند به آموزش مداوم نسبت به الزامات حرفه خود می باشند و از سوی دیگر وجود مدیریت کارآمد بر نظام نظارتی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dentists' Engagement in Taking and Recording Medico-Pharmacological History of Their Patients in the City of Mashhad

نویسندگان [English]

  • SeyedAli Banihashemrad 1
  • Majid Sanatkhani 2
  • Hamed Mortazavi 3
1 Assistant Professor, Dept. of Periodontics. Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Dept. of Oral Medicine, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction:    
The objective of this study was to detect the extent of which the dentists in the city of Mashhad pay attention to the goals of taking and recording medical and pharmacological records (Medical history) of their patients. 
Materials and methods:     
A sample of 80 out of 345 registered dentists in the region were selected through simple random sampling. To collect data, a standard questionnaire (valid & reliable) based on Likert scale was prepared appropriate statistical methods including descriptive statistics, Ki Square test, One sample T-test, and Wilcoxon signed rank test, were used for data analysis.
Results:
1. Dentists in the region where the study was conducted, did not care enough for the goals of taking patients' medical history.
2. Dentists' attention to the goals of recording data was above intermediate.
Conclusion:
We can deduce that the dentists need continuous education and an effective management system for evaluation of performance is necessitated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dentists
  • responsibility
  • medical history