تاثیر نوع خط خاتمه تراش بر ریزنشت سمان در پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت در اکلوژن Cusp to marginal ridge

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد

2 مربی گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
ثبات یک ترمیم خارج تاجی در برابر نیروهایی که بر سطح اکلوزالی آن وارد می شود از نکاتی است که از ابتدای ساخت آن بایستی مدنظر قرار بگیرد. از جمله عوامل موثر بر ثبات روکش نوع اکلوژن،‍ اندازه سطح اکلوزال،  محل و میزان نیروی اکلوزالی وارده به آن می باشد. هر چه اندازه سطح اکلوزال روکش نسبت به طوق دندان پایه که معمولاَ محل قرار گرفتن خط خاتمه تراش است وسیعتر باشد، چنانچه نیروی اکلوزالی به موازات محور طولی دندان پایه روی مارجینال ریج سطح اکلوزال وارد گردد،‍ حالت cantilever ایجاد می شود که درنتیجه ثبات پروتز بهم خورده و بدنبال آن شکست سمان در ناحیه مارجین رخ می دهد. این مسئله در پروتزهای سمان شونده متکی بر ایمپلنت نمود بیشتری داشته و از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوع خط خاتمه تراش بر شکست سمان و ریزنشت ناحیه مارجین روکش متکی بر ایمپلنت بدنبال وارد آمدن نیروهای اکلوزالی در اکلوژن cusp to marginal ridge با توجه به ابعاد سطح اکلوزالی روکش می باشد.
مواد و روشها
در این تحقیق که یک مطالعه تجربی است 90 مدل فلزی مشابه پایه  ایمپلنت با سه نوع خط خاتمه تراش شولدر، اسلوپینگ شولدر و نایف اج تهیه شد. بر روی هر کدام یک الگوی مومی با سطح اکلوزالی هم اندازه دندان طبیعی مولر اول پایین فرم داده شد. الگوهای مومی توسط آلیاژ بیس ریخته و روی مدل فلزی مربوطه سمان گردیدند. سپس عمل ترموسایکلینگ بین c°5 و c°55 به تعداد 1000 سیکل انجام شد و پس از آن نمونه ها به دو گروه مساوی تقسیم شده و دو نیروی اکلوزالی 60 نیوتون و 100 نیوتون به تعداد 50000 سیکل (معادل 3 ماه جویدن) در ناحیه مارجینال ریج سطح اکلوزالی به آنها اعمال گردید. نمونه ها پس از قرار گرفتن در محلول فوشین 5% برای مدت 24 ساعت به طور طولی برش خورده و ریزنشت سمان در زیر میکروسکوپ اندازه گیری شد. آنالیز آماری توسط آزمونهای t و آنالیز واریانس یک عاملی و دو عاملی انجام گردید.
یافته‌ها
بین سه نوع خط خاتمه تراش از نظر میزان ریزنشت اختلاف معنی داری وجود نداشت. در تاثیر متقابل بین سه نوع خط خاتمه تراش و نیروهای وارده به سطح اکلوزال فقط هنگام اعمال نیروی60 نیوتون تفاوت معنی دار بود (P= 0.0182<0.05).
نتیجه‌گیری
بین خطوط خاتمه تراش ،  خط خاتمه تراش شولدر کمترین ریزنشت را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of finishing line form on the microleakage of cement in implant supported fixed prosthesis with cusp to marginal ridge occlusion

نویسندگان [English]

  • Reza Goharian 1
  • Shahin Rezaei Rokni 1
  • Hosein Dashti 2
1 Associate Professor, Dept. of Prosthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Instructor, Dept. of Prosthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Resistance to sliding and tipping of a restoration must be considered at the time of treatment planning. Some factors have influence in resistance such as type of occlusion, size of occlusal table in comparison with cervix, and place and amount of occlusal forces. When the occlusal table of a restoration is wide and the cervical part is narrow, it is very probable that the line of action of an applied force on marginal ridges passes outside the margins of the restoration and produce destructive torque and causes dislodgment of the restoration. Leverage is probably the predominant factor in the dislodgment of cemented superstructure of implant supported prosthesis, that results in disruption of the cement film. The purpose of  this study was to evaluate the effect of finishing line form on cement microleakage in implant supported prosthesis following occlusal forces in cusp to marginal ridge occlusion.
Materials and Methods:
In this experimental study, 90 metal models were made similar to implant abutment with three types of finishing lines (Shoulder, Sloping shoulder, and Knife edge). Ninety crowns were made from base metal alloy with the occlusal table similar to mandibular first molar and cemented on the models. All specimens were subjected to 1000 thermocycles between 5°c and 55oc, with a dwell time of 15 seconds. Each group was divided into 2 subgroups. The subgroups were subjected to 50000 masticatory cycles(equal to 3 months of mastication) with 60 and 100 N occlusal forces on the marginal ridge. All samples were then immersed in 5% basic foshin solution for 24 hours and mounted in polyester to be sectioned vertically. Microleakage was measured under a microscope with magnification of 40 times. The results were analyzed using One-Way & Two-Way ANOVA  and t-test.
Results:
There was no difference in microleakage rate between 3 forms of finishing lines. The interaction between finishing lines and occlusal force of 60 N showed significant difference  (P= 0.0182<0.05).
Conclusion:
The results of this study showed that the least microleakage was observed in shoulder finishing line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microleakage
  • cusp to marginal ridge occlusion
  • finishing line