اثر تهیه فوری و تاخیری فضای پست با استفاده از دو سیلرAH26 و Roth بر روی نشت آپیکالی رنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه :
درمان موفق ریشه پس از آماده سازی کانال  بستگی به تطابق مناسب پرکردگی با دیواره های کانال دارد. یک ترمیم تاج مناسب باید تکمیل کننده این هدف باشد و اغلب ترمیم مناسب نیاز به تهیه پست و کر دارد, بنابراین شرایط تهیه فضای پست و زمان سفت شدن سیلر حائز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر تهیه فوری و تاخیری پست بر سیل آپیکالی کانال با کاربرد دو نوع سیلر AH26  و Roth بود.
مواد و  روشها:
در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی تعداد 76 دندان قدامی  تازه کشیده شدة تک ریشه بکار گرفته شدند. تاج دندانها از ناحیة سرویکال قطع گردید تا حداقل 12 میلیمتر از طول ریشه باقی بماند. دندانها به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم گردیدند. در هر گروه 2 دندان کنترل مثبت و 2 دندان کنترل منفی علاوه بر 15 دندان آزمایشی وجود داشت.
تمام دندانها به روشstep back اینسترومنت شده و با روش لترالی با استفاده از گوتا پرکا و سیلر AH26(گروه 1 و 2) و سیلر Roth(گروه 3 و 4) پرشدند در گروه 1 و 3 فضای پست بلافاصله با پیزوریمر تهیه گردید و 5 میلیمتر انتهایی پرکردگی باقی ماند.
دندانهای گروه 2 به مدت یک هفته و دندانهای گروه 4 به مدت دو هفته در رطوبت 100% و دمای 37 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و سپس فضای پست مطابق روش قبل تهیه گردید. نهایتاً تمام دندانها 3 روز در جوهر چین قرار گرفت.
پس از طی این مراحل دندانها در اسیدنیتریک دمینرالیزه شده و در متیل سالیسیلات شفاف گردیدند. بررسی نفوذ رنگ با استفاده از استرئومیکروسکوپ و با دقت 01/0 میلیمتر انجام گردید و نتایج با استفاده از آزمون  T test و N par test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج مطالعه به این ترتیب بود که گروه 1 (AH26فوری)، کمترین و گروه 4 (Roth تاخیری) بیشترین میزان نفوذ رنگ و نشت آپیکال را دارا بود.
در مجموع بین دو روش فوری و تاخیری تهیة فضای پست، اختلاف معنی داری مشاهده گردید. در حالیکه برای دو نوع سیلر تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری:
این مطالعه پیشنهاد می نماید که تهیة فضای پست بطور فوری و پیش از سفت شدن  سیلر انجام شود تا تخلخلها و فضاهایی که توسط تهیة فضای پست، ایجاد می شود، توسط جریان یافتن سیلری که هنوز  سفت نشده است، پر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of immediate and delayed preparation of post space using AH26 and Roth sealers on apical leakage

نویسندگان [English]

  • Akbar Fallah Rastegar 1
  • Pary Ghaziani 1
  • Mina Zarei 2
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction:
Successful endodontic therapy depends on a well-adapted filling in conjunction with sealer after canal preparation. A properly placed coronal restoration should complete the task of the therapy.
Frequently, the proper restoration requires the placement of a post and core. Therefore, the possible effect of a post space preparation on the quality of the apical seal becomes important.
The purpose of this study was to compare the effect of immediate and delayed post space preparation on apical seal using two currently used sealers (AH26 or Roth sealers) with different properties.
Materials and Methods:
Seventy six freshly extracted single root teeth were used in this study. Teeth were randomly divided into four groups.  In addition to 15 experimental teeth in each group, there were 2 positive controls and 2 negative controls.
All root canals were instrumented and filled with lateral condensation of gutta-percha and AH26 sealer in group 1 and 2 and Roth sealer in group 3 and 4. In groups 1 and 3, post space was immediately prepared with peeso-reamers, leaving 5mm of remaining filling.
Teeth of group 2 and 4 were placed in 100% humidity and 37oc for 1 and 2 weeks respectively. Then the post space was prepared in the same manner as former groups.
After that, the teeth were immersed passively in India ink for 3 days. Finally the teeth were washed and cleared with use of %5 nitric acid and methyl salicylate.
The extent of dye penetration was determined with use of stereomicroscope and by two independent observers. The data were obtained and then analyzed statistically.
Results:
The lowest and highest rates of dye penetration were detected for group 1 and group 4 respectively.
There was a significant difference between the immediate and delayed post space preparation, but such a difference, was not perceived between two sealers.
Conclusion:
The immediate preparation of post space after obturation and before setting of the sealer, is recommended. In this manner, the voids and the gaps created with post space preparation would be filled by flow of unset sealer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leakage
  • post space preparation
  • sealer