شیوع تغییرات مخاط دهان در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه 3 مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علو م پزشکی مشهد

2 استاد گروه اپیدمیولوژی بیمارستان قائم (عج)

چکیده

مقدمه :
هدف از این مطالعه اندازه گیری شیوع تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک مخاط دهان در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه مشهد بود.
مواد و روش ها :
برای تسهیل در به دست آوردن و ثبت اطلاعات پرسشنامه ای تهیه گردید و مجموعاً 300 دانش آموز مدارس راهنمایی با محدودة سنی 17-10 سال به صورت تصادفی انتخاب و معاینه شدند. در این مطالعه شیوع تقریباً بیست تغییر مخاطی را  اندازه گیری نمودیم.
یافته ها :
گرانولولهای فوردایس با شیوع 4/50 درصد، ضایعات قرمز تحریکی با شیوع 3/18 درصد و زبان جغرافیایی با شیوع 6/13 درصد به ترتیب شایعترین تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک مخاط دهان و زبان بودند.
نتیجه گیری :
در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیک مخاط دهان در مقایسه با تغییرات پاتولوژیک از شیوع بالاتری برخوردار بودند ولی هیچکدام در زمان معاینه نیاز به درمان نداشتند و تنها مسأله مهم تشخیص افتراقی این تغییرات بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Oral Physiologic and Pathologic Mucosal Changes in Junior High School Boys in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Abbas Javadzadeh 1
  • Mahmoud Rouhani 2
1 Associate Professor, Dept of Oral Medicine, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Dept of Epidemiology, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this study was to determine the prevalence of oral physiological and pathological changes of oral mucosa in Mashhad junior high school boys.
Materials and Methods:
We prepared a questionnaire to collect the data. Totally, 300 students  with the age range of 10-17 were randomly selected and examined.
Results:
We determined the prevalence of about 20 mucosal changes. Fordyce granules (50.4%), traumatic red lesions (18.3%) and geographic tongue (13.6%) were the most common physiological & pathological oral mucosa and tongue changes respectively.
Conclusion:
In this study the prevalence of physiological and pathological changes was high. Although none of them  needed to  be treated, the differential diagnosis was very  important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral mucosal changes
  • junior high school boys
  • Mashhad