بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه در کودکان دیالیزی بیمارستان دکتر شیخ مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
هدف از این مطالعه بررسی اختلالات ناشی از نارسایی مزمن کلیه بر پریودنشیوم و تعیین وضعیت لثه و بهداشت دهان در بیماران دیالیزی و مقایسه آن با کودکان  سالم بود.
مواد و روشها
در این مطالعه مورد شاهدی 19 بیمار دیالیزی 16-5 ساله از بیمارستان دکتر شیخ و نیز 19 نفر به عنوان گروه شاهد از مراجعه کنندگان دانشکده دندانپزشکی بررسی شدند. گروه شاهد از نظر سن ، جنس و وضعیت مسواک زدن با گروه بیمار مشابهت داشتند. از 19 نفر در هر دو گروه 10 نفر دختر و 9 نفر پسر بودند. 7 نفر در گروه سنی 10-5 سال و 12 نفر در گروه سنی 16-11 سال قرار داشتند. شاخص های ایندکس لثه ای،‌ایندکس دبری، ایندکس کلکلوس و ایندکس ساده شده بهداشت دهان در گروه بیمار و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری توسط تست های Mann-whitneyو Kruskal walis انجام گردید.
یافته‌ها
بررسی شاخص های مورد نظر نشان داد که شاخص های ایندکس لثه ای و ایندکس دبری در گروه بیمار بطور معنی داری نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. هیچ تفاوت معنی داری در بررسی ایندکس کلکلوس و ایندکس ساده شده بهداشت دهان بین دو گروه مشاهده نشد. بررسی شاخص های مورد نظر به تفکیک سن در گروه بیمارنشان داد که ایندکس کلکلوس در گروه سنی 16-11 سال بطور معنی داری نسبت به گروه دیگر بالاتر بود.
نتیجه‌گیری
در گروه بیماران دیالیزی میزان تشکیل پلاک و در نتیجه آن میزان ژنژیویت افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of oral hygiene and periodontal status in hemodialytic children of Mashhad Dr. Sheikh hospital

نویسندگان [English]

  • HamidReza Arab 1
  • Kazem Fatemi 1
  • Mohammad Esmaili 2
1 Assistant Professor, Periodontics Dept, School of Dentistary Mashhad University of Medical science. Iran
2 Assistant Professor of Nephrology, School of Medicine Mashhad University of Medical science. Iran
چکیده [English]

Introduction:
Thepurpose of this research was to determine the status of oral and gingival hygiene of dialytic patients (case group) in comparison with healthy children (control group).
Materials and Methods:
The two groups which consisted 19 hemodialytic patients aged  between  5-16 years old from the Dr. Sheikh hospital as case group and 19 patients of the dental school as control group, were examined.
These two groups were matched according to age, sex and status of tooth-brushing. In both groups, there were 10 girls and 9 boys, 7 aged between 5-10 years and 12 aged between 11-16 years. In both groups the Gingival Index, Debries Index, simplified Calculus Index and oral Hygiene Index were examined. Mann-whitney and kruskal-walis test were used for statistical analysis.
Results:
Evaluation of the indices mentioned above showed that the DI-S and GI were Significantly higher in Case group than Control group, But there was not any Significant differences between the 2 group in OHI-S and CI-S. Assesment of the indices according to the age in the case group, displayed that CI-S was higher in patients aged 11-16 years old.
Conclusion:
Among the hemodialytic patients, plaque formation and the resultant amount of gingivitis was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chronic renal failure
  • hemodialysis
  • Gingival inflammation