فرایند پذیرش مقالات

inv

فرآیند پذیرش مقالات

مقالات نویسندگان محترم پس از دریافت، اعلام وصول شده و به ترتیب تاریخ وصول جهت اظهارنظر و ارزیابی بعد از حذف مشخصات نویسنده (یا نویسندگان) برای حداقل دو نفر از اعضای محترم کمیته داوران ارسال می شود و پس از انجام ویرایش های احتمالی لازم (توسط نویسنده مسئول) فایل تأیید نهایی شده و در نوبت چاپ قرار می گیرد.

در صورت عودت مقاله به نویسنده مسئول جهت تصحیح و تکمیل نواقص مطرح شده توسط داوران، نویسنده محترم موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نظرات کارشناسی داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید، در غیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور می باشد.

مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده مؤلفین می باشد و کلیه حقوق جزیی و کلی مقالات مندرج در مجله از جمله کپی رایت برای نویسندگان و مجله محفوظ می باشد.

فرآیند ارسال تا پذیرش و انتشار مقاله طبق فلوچارت زیر می باشد:

peer

 

jjj