دوره و شماره: دوره 28، شماره 3,4، مهر 1383 (پاییز و زمستان 1383) 
ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

صفحه 193-198

10.22038/jmds.2004.1534

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد