دوره و شماره: دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383 (بهار و تابستان 1383) 
بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی

صفحه 53-60

10.22038/jmds.2004.1592

جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوشین محتشم