دوره و شماره: دوره 29، شماره 1,2، فروردین 1384 (بهار و تابستان 1384) 

مقاله پژوهشی

ارزیابی صحت ارتفاع عمودی اکلوزال پروتز کامل در بیماران بی دندان 50-31 ساله

صفحه 1-8

10.22038/jmds.2005.1499

عبدالحمید آل هوز؛ کریم الله حاجیان؛ سید محمود نعیمیان


بررسی میکروبیولوژی آب یونیت مطب ها و دانشکده دندانپزشکی بابل

صفحه 97-104

10.22038/jmds.2005.1512

مریم قاسمپور؛ محمدرضا قبادی نژاد؛ محمود حاجی احمدی؛ حبیبه شکی