دوره و شماره: دوره 29، شماره 1,2، فروردین 1384 (بهار و تابستان 1384) 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی صحت ارتفاع عمودی اکلوزال پروتز کامل در بیماران بی دندان 50-31 ساله

صفحه 1-8

10.22038/jmds.2005.1499

عبدالحمید آل هوز؛ کریم الله حاجیان؛ سید محمود نعیمیان


13. بررسی ضایعات دهانی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد سا ل 1380

صفحه 91-96

10.22038/jmds.2005.1511

بهجت الملوک عجمی؛ معصومه ابراهیمی؛ اشرف محمدزاده؛ ثمینه مظفرمقدم


14. بررسی میکروبیولوژی آب یونیت مطب ها و دانشکده دندانپزشکی بابل

صفحه 97-104

10.22038/jmds.2005.1512

مریم قاسمپور؛ محمدرضا قبادی نژاد؛ محمود حاجی احمدی؛ حبیبه شکی