خارج نمودن دندان در بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی خوراکی : مقایسه ارزش INR با وقوع خونریزی بعد از عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی گروه جراحی دهان فک وصورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:
هدف از این مطالعه، ارزیابی درصد شیوع خونریزی بعد از خارج نمودن ساده دندان در بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی خوراکی بدون قطع این داروها در حین درمان دندانپزشکی و آنالیز درصد شیوع خونریزی بر اساس استفاده از اندازه INR می باشد.
 
 
مواد و روشها:
در این تحقیق مقطعی (cross section) و روش جمع آوری اطلاعات مشاهده ای (بصورت معاینه مستقیم) تعداد 362 بیمار تحت درمان با داروهای ضد انعقادی خوراکی و بدون قطع داروهای ضد انعقادی تحت خارج نمودن ساده دندانها قرار گرفته و در مجموع 703 دندان آنها خارج گردید. برای تمام بیماران در روز عمل، INR (International Normalization Ratio)اندازه گیری شده و بر اساس آن بیماران را در 3 گروه دسته بندی نمودیم. در گروه اول بیماران دارای INR بین 49/2 – 5/1،در گروه دوم بیماران دارای INR بین 49/3 – 5/2 و درگروه سوم بیماران دارای INR بیشتر از 5/3 قرار داده شده اند. برای تمام بیماران عمل کشیدن ساده دندانها توسط دو جراح انجام و بعد از عمل در صورت نیاز با استفاده از مواد هموستاتیک موضعی (ژلفوم) و بخیه ، خونریزی کنترل گردید.
بررسی، تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS 5/11 ودر بررسی آماری آزمون Wilcoxon وMann-Whitney-U استفاده گردیده است.
یافته ها:
در مجموع 362 بیمار تحت درمان با داروهای ضد انعقادی خوراکی، در 30 مورد با خونریزی پس از عمل مواجه بوده : درگروه اول 11 مورد (43/7 %)، در گروه دوم 10 مورد (62/8%) و در گروه سوم 9 مورد (18/9%) خونریزی پس از عمل داشتند.
نتیجه گیری:
درصد شیوع خونریزی در گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد و بدین ترتیب خارج نمودن ساده دندان در بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی خوراکی نیازی به انجام تغییراتی در زمینه کاهش دوز یا قطع داروهای ضد انعقادی نداشته، و
خارج نمودن ساده دندانها در این بیماران میسر و خونریزی های موضعی تنها با کاربرد مواد هموستاتیک موضعی و بخیه نمودن لبه های حفره بخوبی قابل کنترل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dental extractions in patients maintained on oral anticoagulant therapy: comparison of International Normalized Ratio (INR) value with occurrence of postoperative bleeding

نویسندگان [English]

  • Afshin Haraji 1
  • Reza Zare Mahmood Abadi 1
  • Ahmad Khadem Hosseini 2
1 Assistant Professor, Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Instructor, Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this study was to evaluate the incidence of postoperative bleeding in patients treated with oral anticoagulant medication undergone dental extraction without interruption of medication and to compare the incidence of postoperative bleeding with International Normalized Ratio (INR) value.
Materials and Methods:
This study was a cross sectional study and the data collecting method was direct observation. A total of 362 patients undergone 703 dental extractions without interruption of oral anticoagulant medication were studied. For all patients INR value was measured on the day of surgery and based on INR value, the patients were divided into three groups: Group I with INR of 1.5-2.49, Group2 with INR of 2.5-3.49, and Group 3 with INR of > 3.5. Dental extraction was carried out by two surgeon and if necessary, local hemostatic agents were applied (gelfoam and multiple silk sutures).
The data were analyzed using SPSS 11.5 statistical software (Willcoxan and Mann-Whitney tests).
Results:
Of the 360 patients undergone oral anticoagulant medication, in 30 patients postoperative bleeding occurred.
11 patients (7.43%) in group one, 10 patients (8.62%) in group two and 9 patients (9.18%) in group three, developed postoperative bleeding.
Conclusion:
The incidence of postoperative bleeding was not significantly different in three groups. Thus simple dental extractions can be performed without modification of oral anticoagulant therapy. Local hemostasis using gelfoam and sutures would be sufficient to control postoperative bleeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dental extraction
  • oral anticoagulant
  • local hemostatic agent