ارزیابی کلینیکی اثرات دندانی و اسکلتی مایوفانکشنال تانگ گارد در درمان کودکان مبتلا به کمبود رشد ماگزیلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:
با در نظر گرفتن تأثیر فانکشنال ماتریکس برروی شکل گیری فکین و دندان ها باید قبول کرد نیروهای فانکشنال می توانند باعث تغییر موقعیت دندان ها و تشکیل استخوان گردند.
هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات اسکلتال و دنتال دستگاه مایو فانکشنال تانگ گارد در کودکان مبتلا به کلاس III اسکلتالدارای کاهش رشد ماگزیلا بود.
مواد و روش ها:
در این مطالعه تجربی – آینده نگر، سفالوگرام های جانبی قبل و بعد از درمان 23 بیمار (11 پسر و 12 دختر) با میانگین سنی 77/8 سال که در بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی مشهد توسط دستگاه مایو فانکشنال تانگ گارد تحت درمان قرارگرفتند، ترسیم و آنالیز شد. متوسط دوره درمان در بیماران حدود 6 ماه بود. اختلاف قبل و بعد از درمان با نرم افزار آماریSPSS(paired T-test) مقایسه شد.
یافته ها:
با مقایسه سفالوگرام های جانبی قبل و بعد از درمان نتایج بصورت زیر مشاهده شد:
v      افزایش معنی دار حرکت قدامی ماگزیلا بصورت افزایش زوایای SNA (با میانگین 1 درجه) و ANB (با میانگین 96/0 درجه) و حرکت قدامی  نقطه A در آنالیزWits دیده شد (001/0=P).
v      نسبت طول ماگزیلا به طول مندیبل(طبق نظریه A.M. Schwarz) افزایش نشان داد(001/0=P).
v      دندان های انسیزورماگزیلا به سمت جلو حرکت کردند.
v      دندان های انسیزور مندیبل به خلف حرکت کرده،به عبارت دیگر  کاهش زاویه IMPA دیده شد (05/0P<).
v      تحدب نیم رخ افزایش پیدا کرده و نیم رخ بافت نرم وناحیه لب بالا بهتر  شد.
نتیجه گیری:
نتیجه این تحقیق نشان می دهد  که استفاده از دستگاه مایوفانکشنال تانگ گارد در افرادی که در ابتدا دارای نقصان رشدی ماگزیلا در جهت قدامی خلفی و عمودی هستند، مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical evaluation of dentoskeletal changes following tongue guard therapy in children with maxillary deficiency

نویسندگان [English]

  • Tahereh Jalali 1
  • Hosein Pezeshki Rad 2
1 Associate Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Considering the influence of functional matrix on the morphogenesis of jaws and teeth, it is essential to accept that functional forces will cause a change in tooth position and bone formation.
The purpose of this research was to study the dental and skeletal effects of maxillary protraction following the use of tongue guard myofunctional appliance in children with class III malocclusion with maxillary deficiency.
Materials & Methods:
Pretreatment and posttreatment lateral cephalograms from 23 patients (11 male and 12 female) with mean age of  8.77 years treated by  tongue guard myofunctional  appliance in orthodontics clinic of Mashhad Dental School were traced and analyzed. Average treatment time was 6 months. Differences between before treatment (BT) and after treatment (AT) values were analyzed using SPSS statistical software (paired T.test).
Results:
The results were as follow:
1. A highly significant anterior movement of maxilla occurred with increases in SNA(with mean=1 degree) and ANB (with mean=0.96 degree) angles and anterior movement of A point in Wits analysis (P=0.001).
2. Maxilla/Mandible ratio (according to A.M. Schwarz) increased (P=0.001).
3. The maxillary incisors moved in anterior direction.
4. The mandibular incisors moved posteriorly. In other words, IMPA decreased (P<0.05).
5. Profile convexity increased and Soft tissue profile and upper lip area improved.
Conclusion:
The results of this study indicates that use of tongue guard myofunctional appliance is appropriate for patients initially presenting with anteroposterior and vertical maxillary deficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maxillary deficiency
  • tongue guard myofunctional appliance
  • maxillary protraction
  • class III malocclusion