ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر گسترش چینی در مارجین بر ریزنشت کراون های بیس متال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استاد گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه :
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر گسترش چینی در لبه مارجین بر ریزنشت کراون های چینی – بیس متال بود درحالیکه از چهار نوع سیمان چسباننده  نیز برای چسباندن کراون ها استفاده شد.
مواد و روش ها:
در این مطالعه آزمایشگاهی تجربی، 96عدد کراون چینی فلز برای دندان های پرمولر با سه نوع ختم تراش شولدر، شولدر بول و چمفر عمیق آماده شد و با چهار نوع سیمان چسباننده: زینک فسفات، زینک پلی کربوکسیلات، گلاس یونومر و پاناویا F چسبانده شد. بعد از 1000 ترموسایکل مایکرولیکیج به طریقه نفوذ رنگ اندازه گیری شد. برای آنالیز میانگین رتبه ای داده های ریزنشت از آنالیزهای ناپارامتری کروسکال والیس و من ویتنی استفاده شد (µ =0.05).
یافته ها:

1.        در دیواره باکال تمام انواع ختم تراش میزان ریزنشت بیشتر از لینگوال بود (P<0.05).
2.        در تمام انواع ختم تراشها سیمان زینک فسفات در باکال و لینگوال ریزنشت بیشتری را نسبت به سایر سیمان ها نشان داد (P<0.05).
3.       کمترین میزان ریزنشت در تمام انواع ختم تراش در سیمان پاناویا F مشاهده شد(P<0.05).

نتیجه گیری:
طبق نتایج این مطالعه آزمایشگاهی بهتر است برای سیل مارجین در کراون های ریختگی چینی همراه فلز بیس متال از پاناویا F  به عنوان سیمان چسباننده استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory evaluation of marginal porcelain extension on microleakage of base metal crowns

نویسندگان [English]

  • Taghi Salari 1
  • Marjaneh Ghavamnasiri 2
  • Reza Goharian 3
1 Assistant Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Dept of Restorative Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor, Dept of Prosthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this study was to evaluate the marginal porcelain extension on microleakage of base metal – porcelain crowns when four types of luting cements have been used for cementation.
Materials & Methods:
In this invitro experimental study, ninety six base metal-porcelain crowns with three types of finishing margins were made for premolars. Then they were luted with four different luting cements (zinc phosphate, zinc polycarboxylate, glass ionomer and  Panavia F). Next, they were thermocycled (1000 times). Finally, the microleakage was measured after dye penetration.
For data analysis, Non parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whithney tests were used (µ=0.05).
Result:

The mean rank of microleakage in buccal margin was more than lingual one (P<0.05).
In all of  the finishing margins, zinc phosphate cement showed the highest microleakage in buccal and lingual walls (P<0.05).
In all of  the finishing margins, Panavia F showed the least microleakage compared to the other cements in two walls (P<0.05).

Conclusion:
For promotion of marginal seal in base metal – porcelain crowns, the use of Panavia F as a luting cement is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • porcelain
  • Base metal
  • Buccal
  • lingual
  • Microleakage