بررسی هیستولوژیک واکنش بافت همبند Rat نسبت به سه نوع گوتاپرکای آریادنت، Roeko و Diadent

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 اندودنتیست عضو گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
با توجه به ساخت انواع کن های گوتاپرکا و اهمیت سیل آپیکال در موفقیت درمان ریشه، این تحقیق با هدف ارزیابی خواص بیولوژیکی گوتاپرکای  ایرانی آریادنت و مقایسه آن با دو نوع گوتاپرکای مشابه خارجی رکو و دیادنت صورت گرفت.
مواد و روش ها:
در این مطالعه تجربی invivo   29 Rat بالغ با میانگین وزنی gr77/202 تحت جراحی قرار گرفته و در پشت هر حیوان چهار برش ایجاد شد. در سه محل قطعه ای از سه نوع گوتاپرکای فوق الذکر کاشته شد و برش چهارم بعنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. حیوانات در دوره های زمانی 15، 30 و 60 روزه کشته شدند و از  بافت همبندی زیر جلدی نمونه برداری شد. تمام نمونه ها تحت بررسی های هیستوپاتولوژی در ارتباط با یک متغیر تعداد سلولهای التهابی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز آماری داده ها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و دانکن با ضریب اطمینان 95% انجام شد.
یافته ها:
نتایج مشاهدات هیستوپاتولوژیک نشان داد که گوتاپرکای آریادنت بطور معنی داری نسبت به دو گوتاپرکای مورد مقایسه در دوره 15 روزه دارای  بیشترین خاصیت تحریکی می باشد و بدن Rat نسبت به آن واکنشهای شدیدتری نشان می دهد.
ولی گوتاپرکای آریادنت در دوره های طولانی تر (30 روزه و 60 روزه) دارای نتایج یکسانی با دو نوع گوتاپرکای Roeko وDiadent  می باشد و اختلاف آماری معنی داری از نظر قابلیت سازگاری بافتی میان آنها مشاهده نشد.
نتیجه گیری:
گوتاپرکای آریادنت را می توان بعنوان جانشینی برای گوتا پرکاهای خارجی بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A histologic evaluation of rat connective tissue reaction to three different gutta-percha cones (ariadent, roeko and diadent)

نویسندگان [English]

  • Maryam Bidar 1
  • Ghazal Sadeghi 2
  • Fahimeh Zooashkiani 3
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Regarding the manufacture of different gutta-percha cones and the importance of apical seal in a successful root canal therapy, this experimental study was designed to compare the invivo effects of Ariadent gutta-percha with Roeko and Diadent.
Materials & Methods:
In this exprimental invivo study, 29 mature Albinus rats (mean weight 202/77 gr) were selected. Four intradermal incisions were made in the dorsal part of each rat. In three incised areas, a piece of each gutta-percha was placed and one of the four incised areas was assumed as the negative control.
Animals were sacrificed at 15, 30 and 60 day intervals and then specimens were taken from subcutaneous connective tissues of rats. All of the specimens were prepared histologically and stained using H & E staining method. histological assessment was based on the number of inflammatory cells. Data were analysed using One-Way ANOVA and Duncan test with 95% confidence level through SPSS software.
Results:
The results revealed that Ariadent gutta-percha in 15 day interval was more reaction inducing than Roeko and Diadent but in 30 and 60 day intervals, tissue biocompatibility of Ariadent was the same as Roeko and Diadent.
Conclusion:
Iranian Ariadent gutta-percha can be considered as a substitute for other foreign gutta-percha cones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gutta-percha
  • subcutaneous implantation
  • tissue biocompatibility