مطالعه عوارض موضعی و سیستمیک رویش دندان های شیری در کودکان 6 تا 36 ماهه شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:
بالا رفتن سطح دانش و بهداشت جامعه و کاهش تعداد فرزندان سبب شده است که والدین به سلامت فرزند خود علاقه خاص نشان دهند. از جمله به مشکلاتی که همزمان با رویش دندان های شیری بصورت موضعی و یا سیستمیک رخ می دهد بیشتر توجه نمایند. هدف از این تحقیق بررسی عوارض رویشی در دوره دندانهای شیری در کودکان و شدت عوارض مختلف در حین رویش دندانها میباشد.
مواد و روش ها:
در این تحقیق توصیفی- مقطعی 116 کودک (61 پسر و 55 دختر) در سنین 6 تا 36 ماهگی در شهر مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها با کمک نرم افزار SPSS آنالیز شد و  از آزمون های Chi-square و آزمون Fisher exact و آزمون  Wilcoxon استفاده گردید.
 
یافته ها:
عوارض بصورت موضعی و سیستمیک مورد مطالعه قرار گرفتند. شیوع عوارض موضعی بطور معنی داری بیش از شیوع عوارض سیستمیک بوده است(002/0=P).  در میان عوارض سیستمیک تب (افزایش دما تا 39 درجه سانتی گراد) با 7/76 درصد بیشترین و استفراغ با 5/9 درصد کمترین شیوع را نشان  داده است. در میان عوارض موضعی قرمزی و تورم لثه با 8/63 درصد بیشترین شیوع و هماتوم رویشی با 9/0 درصد کمترین شیوع را دارا بوده است.
نتیجه گیری:
با وجود اینکه رویش دندان یک پدیده فیزیولوژیک محسوب می شود حاصل این بررسی نشان می دهد این پروسه با یکسری علائم و عوارض همراه می باشد که بیشتر آنها موضعی بوده (ازدیاد بزاق، التهاب و تورم لثه و...) و برخی جنبه سیستمیک (بی قراری، بی اشتهائی و...) دارند. البته تظاهرات سیستمیک شدید مانند تب بالا و ناراحتی گوارشی حاد و غیره را  نمی توان به رویش دندانهای شیری نسبت داد و  باید به دنبال علت و درمان جدی آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of local and systemic disturbances due to teething in 6-36 month old babies in the city of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Maryam Talebi 1
  • Maryam Khordi 2
1 Assistant Professor, Dept of Pediatric Dentistry School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Dept of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this cross sectional study was to evaluate the local and systemic disturbances due to teething in 6-36 month old babies in the city of Mashhad.
Materials & Methods:
In this cross- sectional study, 116 babies, consisting of 61 boys and 55 girls, 6-36 months old, were examined for local and systemic disturbances. Using SPSS software, Chi-square test, Fisher’s exact test and Wilcoxon rank test were used for data analysis.
Results:
Among the systemic manifestations, fever was the most frequent disturbance (76.7%) and vomiting was the least frequent one (9.5%). Among local symptoms, swelling and redness of gums was the most frequent disturbance (63.8%) and eruption hematoma was the least frequent disturbance (0.9%). Frequency of local manifestations was higher than systemic ones (P=0.002%).
Conclusion:
Although teething is a physiologic process, it can be accompanied with some symptoms and disturbances which are mostly local (drooling, swelling and redness of gums…) as well as some systemic symptoms (restlessness, loss of appetite …). However, severe systemic disturbances such as high fever and acute gastrointestinal disorders may not be attributed to teething and should be evaluated for etiology and proper treatment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teething
  • difficult eruption
  • 6-36 month old babies