تعیین میزان آگاهی کارکنان خدمات بهداشتی- درمانی دانشکده دندانپزشکی مشهد از هپاتیت B در پائیز 1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
هپاتیت B یک عفونت ویروسی اولیه کبد است که به جهت امکان ایجاد وضعیت مزمن دارای اهمیت ویژه ای از جهات مختلف بهداشتی- اجتماعی و اقتصادی می باشد. یکی از راه های مهم انتقال بیماری، خون و مایعات، وسایل و سطوح آلوده به خون می باشد. کارکنان خدمات درمانی- بهداشتی از آنجا که همیشه در تماس با خون و ترشحات آلوده به خون این بیماران می باشند، جزو گروه های پرخطر محسوب
می شوند و آگاهی از بیماری و خصوصاً راه های پیشگیری از آن برای آنها حائز اهمیت می باشد. از اینرو هدف از این مطالعه سنجش میزان آگاهی از بیماری هپاتیت B در کارکنان خدمات درمانی بهداشتی غیر دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی مشهد بود.
مواد و روشها: 
در این مطالعه توصیفی پرسشنامه ای حاوی سوالاتی راجع به عوارض، راه های انتقال و راه های پیشگیری به همه کارکنان خدمات درمانی بهداشتی غیر دندانپزشک دانشکده دندانپزشکی مشهد داده شد. در مجموع اطلاعات 170 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آمار توصیفی با استفاده ازنرم افزار SPSS  قرار گرفت.
یافته ها:
پرستاران بیشترین میزان آگاهی را داشتند و 6/16% از آنها درباره راه های انتقال، 3/33%  درباره عوارض، 50% درباره راه های پیشگیری دارای سطح آگاهی خوب بودند. خدمه کمترین سطح آگاهی را داشتند بیش از 90% آنها دارای سطح آگاهی ضعیف یا خیلی ضعیف نسبت به راه های انتقال، عوارض و راه های پیشگیری بودند (به ترتیب 94%، 93%، 5/95%). هیچیک از آنان در هر یک از زمینه های مورد بررسی دارای سطح آگاهی خوب نبودند.
نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی با افزایش سطح تحصیلات افزایش می یابد، پرستاران بیشترین تحصیلات و بیشترین سطح آگاهی را داشتند. خدمه کمترین سطح تحصیلات و کمترین سطح آگاهی را داشتند. هر چند آگاهی کارکنان درباره راه های پیشگیری بیش از آگاهی آنان از عوارض و راه های انتقال بیماری بود، اما هنوز تعدادی از این افراد علیه هپاتیت B واکسینه نشده بودند که حاکی از باور ناکافی آنان در مورد بیماری هپاتیت B می باشد.  از اینرو بر لزوم برنامه های آموزشی مداوم و نظارت بر کارکرد همه این افراد تأکید می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the rate of knowledge of health care workers toward hepatitis B at Mashhad Dental School in Autumn 2003

نویسندگان [English]

  • Ataollah Habibi 1
  • Zahra Delavariyan 2
  • Zahra Hesari 3
1 Assistant Professor, Dept. of Oral & Maxillofacial Surgery, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Oral Medicine, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Hepatitis B is a primary viral infection of liver which is of high importance, clinically as well as socioeconomically, due to its capacity in producing chronic state. One of its significant routes of transmission is blood and contaminated fluids, items and surfaces with blood. Since health care workers are always in touch with patient's blood and their blood contaminated secretions, they are considered as high risk groups. Thus, their knowledgibility toward hepatitis B and its routes of transmission is important. The purpose of this study was to determine the knowledge rate of health care workers (apart from dentists) toward hepatitis B at Mashhad Dental School.
Materials & Methods:
In this descriptive study, all of the health care workers apart from dentists at Mashhad dental school were given a questionnaire concerning hepatitis B complications,its routes of transmission and methods of prevention. Totally, 170 questionnaires were analysed using SPSS statistical software.
Results:
The nurses had the highest rate of knowledge. 16.6% had an agreeable knowledge about routes of transmission, 33/3% about complications and 50% about the methods of prevention. The servants had the lowest rate of knowledge, more than 90% of whom had little or very little knowledge about routes of transmission, complications and prevention methods (94%, 93% and 95/5% respectively). None of them had an agreeable knowledge state about any of the studied variables of hepatitis B.
Conclusion:
This study revealed that the rate of knowledge increased with level of education. The nurses had the highest education and rate of knowledge and the servants had the lowest education and rate of knowledge. Although health care workers were more knowledgable about preventive methods than complications and transmission routes, a number of them had not been vaccinated against hepatitis B. This implies that the health care worker's commitment toward hepatitis B is not at an agreeable state and necessitates continuous educational strategies as well as supervision over theirpractice .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viral infection
  • Hepatitis B
  • Health Services