مقایسه دو روش جهت حذف خشونت های سطحی ایجاد شده در مینا پس از وایتال بلیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
تکنیک سفید کردن دندانهای زنده روش درمانی موثر برایکاهش بدرنگی های دندان ها است. نتایج مطالعات قبلی حاکی از این است که کارباماید پراکساید باعث خشونت سطحی مینا میشود و در نتیجه رنگ پذیری سطح افزایش می یابد. هدف از این تحقیق، مقایسه دو روش جهت حذف خشونت سطحی مینای دندان بلیچ شده بود.
مواد و روشها:
در این مطالعه موازی مداخله گرانه، 60 نمونه از سطح فیشیال دندانهای اینسایزور سالم گاوی با ابعاد 10*5×5میلی متر  تهیه شد. پس از انجام وایتال بلیچینگ به مدت 14 روز توسط ژل Opalescence  20%، نمونه  ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند: گروه
i Bond
: سطح مینا  به توسط ماده ادهزیو سلف اچi Bond  پوشانده شد. گروه فلوراید: سطح مینا توسط رابرکپ و  فسفات فلوراید اسیدی 7/2% پرداخت شد و گروه کنترل: بدونهیچگونه درمان.  برای بررسی دوام سطح صاف شده، نیمی از نمونه های هر گروه تحت سیکل حرارتی قرار گرفتند.نتایج داده ها توسط تستKruskal wallis وMann withneyمقایسه شدند(α=0.05).
 یافته ها:
گروه کنترل قبل از سیکل حرارتی خشونت بیشتری نسبت به دو گروه i Bond و فلوراید داشت(P<0.05). بین دو گروه فلوراید و i Bond قبل از سیکل حرارتی اختلاف قابل ملاحظه ای از نظر میزان خشونت سطحی وجود نداشت. وگروه فلوراید بعد از سیکل حرارتی خشونت سطحی کمتری از نظر آماری نسبت به دو گروه دیگر نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری:
برای جلوگیری از رنگ پذیری مجدد دندان پس از وایتال بلیچینگ پرداخت سطح دندان توسط رابرکپ  و فسفات فلوراید اسیدی روش موثری برای بر طرف کردن خشونت سطحی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two methods for eliminating the bleached enamel surface roughness

نویسندگان [English]

  • Marjaneh Ghavamnasiri 1
  • Fatemeh Nakhaee 2
  • Zahra Minyee 2
1 Associate Professor, Dept of Operative Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Vital bleaching technique is an effective method for reducing the teeth discolorations. The results of previous studies have shown that carbamide peroxide causes enamel surface roughness, so the enamel stain susceptibility increases. The purpose of this study was to compare two methods for elimination of the bleached enamel surface roughness.
Materials & Methods:
In this Parallel interventional study, 60 sound bovine insicors, (5x5x10mm) were selected. After 14 days of vital bleaching with 20% opalescence gel, the specimens were randomly divided into three groups of 20; i Bond group: the enamel surface was covered by a self etch adhesive (i Bond); Fluoride group: the enamel surface was polished by a rubber cap and was treated by 2.7% Acidulated phosphate fluoride; Control group: no surface treatment was done. In order to evaluate the lasting of each method, half of the specimens in each group were thermocycled. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests (α=0.05).
Results:
The control group revealed a higher degree of roughness than i bond and fluoride groups before thermo cycling (P<0.05). No significant difference was observed in roughness degree between i Bond and fluoride group before thermocycling (P>0.05).The fluoride group revealed a lower roughness degree than the other groups after thermocycling (P<0.05).
Conclusion:
For prevention of enamel stain susceptibility after vital bleaching, polishing with rubber cap and fluoride is an effective method for elimination of the enamel surface roughness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • surface roughness
  • enamel
  • vital bleaching
  • Fluoride