بررسی ضایعات دهانی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد سا ل 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
نوزادی اولین  مرحله تکاملی انسان، بعد از تولد است که در طی مراحل متفاوت تکامل این نوزاد به انسان بالغ تبدیل خواهد شد. او ممکن است در حالی متولد شود که ضایعات دهانی متفاوتی داشته باشد.
هدف از این مطالعه بررسی انواع ضایعات دهانی و شیوع آنها در نوزادان متولد شده در بیمارستان امام رضا (ع) می باشد.
مواد و روش ها:
در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 600 نوزاد متولد شده در بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در مدت 5/2 ماه جهت بررسی ضایعات دهانی مورد معاینه قرار گرفتند. با استفاده از آبسلانگ و نور چراغ قوه تمام دهان نوزاد، شامل گونه، کام سخت، کام نرم، زبان، کف دهان و آلوئولار ریج ها مورد معاینه قرار  گرفت. نتایج مطالعه بصورت درصد در جدول و نمودار آمده است.
یافته ها:
 پس از معاینه کودکان اطلاعات بدست آمده نشان داد که :
-         از 600 نوزاد مورد معاینه قرار گرفته 316 نوزاد (5/52%) دارای ضایعات دهانی و 284 نوزاد (4/47%) فاقد ضایعات دهانی  بودند.
–         از کل نوزادان 66/0 درصد دارای دندانهای ناتال، 5/0 درصد دارای اپولیس مادرزادی، 8/1 درصد دارای چسبندگی فرنوم زبانی، 5/41درصد دارای مرواریدهای مینایی، 3/22 درصد  دارای ندولهای Bohn‌ و 16/0 درصددارای اگزوستوز ‌بودند. موردی از شکاف لب و کام در این مطالعه دیده نشد.
نتیجه گیری:
این تحقیق نشان داد که دندانهای ناتال در کودکان مورد مطالعه ما بیشتر از سایر کشورها بوده در حالیکه ندولهای Bohn و مرواریدهای مینایی از سایر کشورها کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of oral lesions in newborns at Mashhad Imam Reza Hospital, in 2001

نویسندگان [English]

  • Behjatolmolook Ajami 1
  • Maasoumeh Ebrahimi 2
  • Ashraf Mohammadzadeh 3
  • Samineh Mozaffar Moghaddam 4
1 Associate Professor, Dept. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Dept. of Pediatrics, Medical School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Neonatal period is the first developing phase after birth follow by different developmental processes up to the age of puberty. A neonate may be born with different oral lesions. The aim of this study was to evaluate oral lesions in newborns at Mashhad Imam Reza Hospital.
Materials & Methods:
In this cross – sectional descriptive study, 600 newborns were observed during 2.5 months in 2001. Total oral cavity including soft palate, hard palate, tongue, alveolar ridge and oral cavity floor was examined with tongue blade and light.
Results:
Results showed that 52.6% of newborns (316 cases) had oral lesions. 0.66% cases had natal and neonatal teeth, 0.5% cases had congenital epulis, 1.8% cases were with ankyloglossia, 41.5% cases with Epstein’s pearls, 22.3% cases with Bohn nodule and 0.16% case with exostosis. There were no cases with cleft lip or cleft palate. The most frequent oral lesion observed was Epstein’s pearls.
Conclusion:
Our study showed that prevalence of natal teeth in the city of Mashhad was more than other countries except for Bohn nodule and Epstein’s pearls which occurred less frequently than other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newborn
  • oral lesion
  • Epidemiology