مقایسه کلینیکی میزان شیوع و نوع بیماری های پریودنتال در مبتلایان به انواع رده های لوسمی بستری شده در بیمارستانهای تبریز در سال 1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 دانشیار هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دانشیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
بیماری های پریودنتال از بیماری های شایع در افراد لوسمیک بوده و در بسیاری از موارد از علایم تشخیصی اولیه بیماری لوسمی می باشند. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی میزان شیوع و نوع بیماری های پریودنتال در مبتلایان به انواع رده‌های لوسمی بستری شده در بیمارستانهای تبریز در سال 1383 بود.
مواد و روش ها:
این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که در آن 70 بیمار مبتلا به لوسمی بستری شده در بیمارستان های شهر تبریز در سال 1383 مورد معاینه و بررسی پریودنتال قرار گرفتند و اطلاعات حاصل از معاینه کلینیکی آنها توسط آینه، نور و پروب پریودنتال، در پرسشنامه‌ای که به همین منظور تهیه شده بود، ثبت شد. سپس در صورت وجود، نوع بیماری پریودنتال آنها ثبت گردید. آنالیز آماری توسط آزمون
Chi-square  و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها:
چه در بررسی کلی بیماریهای پریودنتال و چه در تفکیک آن به ژنژیویت و پریودنتیت، رابطه معنی‌داری بین بیماری پریودنتال و رده لوسمی بدست آمد(05/0 ‌P<). مقایسه میانگین‌های سنی در بین رده‌های مختلف لوسمی، رابطه معنی دار داشته (05/0 ‌P<)، ولی مقایسه جنسی بیماران در رده‌های مختلف لوسمی رابطه معنی‌داری نداشت.در بررسی کلی بیماری پریودنتال به تفکیک جنسی مرد و زن، در گروه مردان، بین بیماری پریودنتال و رده لوسمی رابطه آماری معنی‌داری برقرار بود (013/0 = P). در حالی که در گروه زنان وجود چنین رابطه‌ای اثبات نگردید. در بررسی گروههای سنی در رده‌های مختلف لوسمی به تفکیک جنس مردو زن، رابطه دقیقاً معنی‌داری بدست آمد(00/0 = P) و در بررسی توام بیماری های پریودنتال و گروههای سنی و رده لوسمی، فقط بین عدم وجود بیماری پریودنتال و گروههای سنی و رده لوسمی رابطه معنی‌دار حاصل شد (00/0= P).
 نتیجه گیری: 
باتوجه به عوامل مؤثر در افزایش احتمال وقوع بیماری پریودنتال در افراد لوسمیکباید اقدامات لازم دندانپزشکی(پیشگیری – درمان) را جهت مقابله و درمان بیماری پریودنتال آنها انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical comparison of the prevalence and type of the periodontal diseases in leukemic patients hospitalized in Tabriz through 2004-2005

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Lafzi 1
  • Iraj Asvadi Kermani 2
  • Habibollah Ghanbari 3
  • Elham Raadi 4
1 Associate Professor, Dept of Periodontology, Dental School, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Dept of Hematology & Oncology, Medical School , Tabrizu University of Medical Sciences,Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Dept of Periodontology, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Periodontal diseases are common in leukemic patients and in most cases one of the primary diagnostic signs. The aim of this study was clinical comparison of the prevalence and type of the periodontal diseases in leukemic patients in Tabriz hospitals.
Materials and Methods:
In this descriptive – analytic study, 70 hospitalized leukemic patients were clinically examined in the city of Tabriz  in 2004-2005. The data were collected in a questionnaire designed for this study and were analyzed using  chi-square test through SPSS software.
Results:
There was a significant relationship between leukemia and periodontal diseases either in   general or classified into periodontitis and gingivitis (p< 0.05). Although, there was a significant relationship between different types of leukemia and age (p<0.05), sex comparison of patients with different types of leukemia, didn’t show a significant relationship. In general evaluation of periodontal disease, there was a significant relationship between periodontal disease and type of leukemia in males (P=0.013),but there was not such a  relationship in female patients. In general evaluation of peridontal diseases with different types of leukemia in different age groups in male and female patients, there was a significant relationship (P= 0.00) while . comparing  periodontal diseases with the type of leukemia in different age groups,  there was a significant relationship only between absence of periodontal disease and  the  type of leukemia (P=0.00).
Conclusion:
With attention to the factors that increase the prevalence of periodontal diseases in leukemic patients, developing prophylactic and appropriate therapeutic strategies are  recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leukemia
  • Periodontal diseases
  • oral manifestations