بررسی وضعیت بهداشت دهان در دانش آموزان دبیرستانی در نواحی مختلف جغرافیایی شهر مشهد سال 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
اکثر میکروارگانیزمها می توانند از حفره دهان به دیگر قسمتهای بدن مهاجرت کنند، عدم رعایت بهداشت دهان علاوه براینکه می تواند ایجاد ناراحتی های دهان ودندان نماید باعث ایجاد بسیاری ازبیماریهای سیستمیک نیز می شود.
هدف از این تحقیق بررسی بهداشت دهان در دانش آموزان دبیرستانی،در کل و به تفکیک جنسیت در نواحی مختلف جغرافیایی شهر مشهد بود. 
مواد و روش ها:
در این تحقیق مقطعی (Cross sectional)، روش جمع آوری اطلاعات به صورت معاینه مستقیم و با استفاده از فرم اطلاعاتی بود. 906
دانش آموز شامل 490 دانش آموز پسر و 416  دانش آموز دختر، از نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد در محدوده سنی 18-15 سال با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای  انتخاب شدند و وضعیت بهداشت دهان در آنها مورد بررسی قرار گرفت. جینجیوال ایندکس
(GI)  Löe و Silness و پلاک ایندکس (PI)Silness و Löe در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و بر طبق ایندکسها بهداشت دهان به چهار دسته طبقه بندی گردید. شاخص 0 به عنوان بهداشت خوب، شاخص 1 بهداشت متوسط، شاخص 2 بهداشت ضعیف و شاخص 3 به عنوان بهداشت خیلی ضعیف در نظر گرفته شد.
با استفاده از نرم افزار آماری SPSS آماره های توصیفی مانند درصد فراوانی نسبی در سطوح مختلف بهداشت، به تفکیک جنسیت  محاسبه و با استفاده از جداول توافقی و آزمون کی – دو  پیرسون (Chi-square) و بکار بردن آماره Likelihood Ratio، تجزیه و تحلیل های آماری انجام شد.
یافته ها:

1.        4/26% دانش آموزان دارای بهداشت خوب،5/59% متوسط و1/17% دارای بهداشت ضعیف بودند و بهداشت، خیلی ضعیف مشاهده نگردید.
2.        وضعیت بهداشت دهان در دختران بهتر از پسران و تفاوت بین آنها معنی دار بود(000/0P-v=).
3.     درکل دانش آموزان دو متغیر نوع بهداشت و نواحی مختلف جغرافیایی به هم وابسته و تفاوت بین آنها معنی دار بود.(درکل000/0P-v=، در دختران 003/0 P-v= و در پسران 000/0 P-v=).
4.       تفاوت سطح بهداشت دهان بین نواحی با وضعیت اقتصادی اجتماعی بهتر  در مقایسه با نواحی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی ضعیف تر معنی‌دار بود(000/0P-v=).

نتیجه گیری:
بهداشت متوسط، بیشترین شیوع و بهداشت ضعیف، کمترین شیوع را دارا بود. وضعیت بهداشت دهان در دختران بهتر از پسران و تفاوت بهداشت دهان در نواحی با شرایط اجتماعی اقتصادی بهتر و ضعیفتر بارز بود. بطور کلی بهداشت دهان و نواحی مختلف جغرافیائی، در پسران و همچنین در دختران به هم وابسته بودند که این وابستگی در پسران بیشتر از دختران بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of oral hygiene in high school students in various geographic districts of the city of Mashhad, in 2001

نویسندگان [English]

  • Mehri Zarringhalam 1
  • Behzad Mehrabi 2
1 Associate Professor, Dept of Orthodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
Most microorganisms can migrate from the oral cavity to other parts of the body. Besides,  poor oral hygiene can cause oral and dental problems as well as systemic diseases. The purpose of this study was to evaluate oral hygiene in high school students in total and according to sex in various geographic districts of the city of  Mashhad.
Materials and methods:
In this cross sectional study,  the data Collecting method  was direct observation  using informational form. In this study,  906 cases (416 girls and 490 boys) with 15-18 years of age were selected in random cluster sampling. Löe and Silness Gingival index (GI) and Silness and Löe plaque index (PI) were used and oral hygiene status was categorized into four groups as follow:
Score 0: Normal gingiva                                                                                                     (Oral hygiene was good)
Score 1: Mild inflammation in gingiva …                      (Oral hygiene was moderate)
Score 2: Moderate inflammation…                                                                (Oral hygiene was poor)
Score 3: Severe inflammation…                                                      (Oral hygiene was very poor)
Data were analysed  by SPSS software and chi-square test and likelihood ratio statistic were used for statistical analysis.
Results:

26.4% of the students had good oral hygiene, 59.5%  had moderate oral hygiene and 17.1%  had poor oral hygiene stata. No cases with very poor oral hygiene were observed.
Oral hygiene status in girls was better than boys (P-v=0.000)
There was a significant relationship between oral hygiene and geographic district (P-v=0.003). This relationship was also significant in girls (P-v=0.003) and boys (P-v=0.000).
‏‏َA significant difference in oral hygiene status was detected  between areas with good and poor socio- economic stata  (P-v=0.000).

Conclusion:
Moderate oral hygiene had the highest rate and poor oral hygiene had the lowest rate. Oral hygiene in girls was better than that of boys and difference in oral hygiene among districts with better socio-economic condition and poor socio-economic condition was significant. Oral hygiene was significantly  affected by  sex.Oral hygiene was significantly related to various geographic districts in total, and also  in boys and girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral hygiene
  • high school students
  • city of Mashhad
  • geographic districts