بررسی میکروبیولوژی آب یونیت مطب ها و دانشکده دندانپزشکی بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص دندانپزشکی کودکان – استادیار بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی بابل

2 دکترا میکروبیولوژی – استادیار بخش میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 دکترای آمار – استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل

4 دندانپزشک

چکیده

مقدمه:
از آنجا که بیماران و اعضا تیم دندانپزشکی در معرض آب و آئروسل های ایجاد شده از یونیت دندانپزشکی قرار می‌گیرند، کیفیت آب یونیت دندانپزشکی اهمیت قابل توجهی دارد. این مطالعه به دنبال توصیـه های ADA جهت کنتـرل میزان آلودگی آب یونیـت‌ ورساندن آن به حد ایده آل )کمتر ازCFU/ML 200(  انجام گرفت. هدف از این تحقیق بررسـی میکرو بیولوژیـکی آب یونیت مطب هاو دانشکده دندانپزشکی بابل می باشد.
مواد و روشها:
این تحقیق به صورت مطالعه آزمایشگاهی انجام گرفت. دراین مطالعه آب یونیت مطب های دندانپـزشکی بابل که از مناطق مختلف شهر انتخاب شده بودند ویونیـت های دانشکده دندانپـزشکی مورد بررسی میکروبیولـوژی قرارگرفت. 5 میلی‌لیتر آب از پوار آب،آب  مجرای سر توربین قبل و دو دقیقه بعد از فلاشینگ و آب نوشیدنی یونیـت و آب‌ شهر در ظروف پلـی اتیلن درب دار استریل جمع آوری شد و سپس بر روی محیط های اختصاصی کشت داده شـد و بعد از 48 سـاعت در دمـای 37 درجه سانتیگراد تعداد کلنـی های میکروبی  شمارش گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از  نرم افزارSPSS  و تستهای آماریT-test   و Chi-squar و Fisher’s exact و  Paired T-testو ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها:
3/33%  از کل نمونه‌های گرفته شدهاز جهت وجود باکتری مثبت بودند و باکتریهای تعیین هویت شده عبارت بودند از: استافیلوکک اورئوس، کلی‌فرم، سودوموناآئروژینوس، استرپتوکوکسی (به غیر از بتا همولیتیک گروه A) کلبسیلا، استافیلوکک کوآگولاز منفی و پروتئوس.
 تعداد کلنی های میکروبی بیش از حد استاندارد بوده است، آلودگی آب هند پیس بعد از فلاشینگ کاهش یافته و آب شیر هم در مقایسه با دستگاه هندپیس دارای آلودگی کمتری بود. همچنین میانگین آلودگی نمونه های مطب ها بیشتر از میانگین آلودگی نمونه های دانشکده بود.
نتیجه گیری:
فلاشینگ سبب کاهش آلودگی آب میشود ولی در موارد جراحی و افراد دارای نقص در سیستم ایمنی بهتر است از روشهای دیگر حذف و یا کنترل آلودگی آب استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiological evaluation of dental unit water at dental offices and dental school in the city of Babol

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghasempour 1
  • MohammadReza Ghobadi Nejad 2
  • Mahmoud Haji Ahmadi 3
  • Habibeh Shakki 4
1 Assistant Professor, Dept of Pedodontics, Dental School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Microbiology, Medical School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Community Medicine, Medical School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Dentist
چکیده [English]

Introduction:
The quality of dental unit water is of considerable importance since patients and dental staff are regularly exposed to water and aerosols generated from the dental unit. Following ADA instruction, this study was performed to control the contamination of Dental Unit Water Line (DUWL) to less than 200 CFU/ml. The purpose of this study was to evaluate the microbiology of DUWL at dental offices and dental faculty of Babol.
Materials and Methods:
In this laboratory study, DUWL of dental offices from different areas as well as that of the dental faculty of Babol was microbiologically evaluated. An amount of five ml water from the syringes and high speed hand pieces before and 2 minutes after flushing and drinking water of units and tap water were gathered in three different sterile polyethylene dishes. Then the samples were cultured on the specific media and the number of the bacterial colonies were counted after keeping at 37°c for 48 hours. The data were analysed by SPSS software and chi-square, Fisher’s exact and Paired t-tests as well as ANOVA were used.
 Results:
33.3% of all species samples were positive for presence of bacteria.
Microorganisms isolated were as follow: Staphilococcus aureus, coliform, ecoli, pseudomonas aeroginosa, streptococcus (except  β hemolytic group A), klebsiella, coagulase negative staphylococcus and proteus.
The number of the colonies were more than the standard limit. Contamination of the water of hand pieces was reduced after flushing. Contamination of tap water compared to the water of handpieces was less and mean contamination of the samples gathered from the dental offices was higher than those gathered from the dental faculty.
Conclusion:
Flushing decreases the contamination of DUWL, but in surgeries and in persons with immunedeficiency, the use of other methods of DUWL control and decontamination is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbiology
  • Biofilm
  • DUWL (dental unit water line)