دوره و شماره: دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382 (پاییز و زمستان 1382) 
مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل

صفحه 100-107

10.22038/jmds.2003.1606

نفیسه اسدزاده عقدائی؛ اسماعیل شریفی؛ رضا گوهریان


بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال

صفحه 150-154

10.22038/jmds.2003.1614

جمیله قدوسی؛ مریم بیدار؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ محمد تقی حافظ