مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار و سرپرست تخصصی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
هدف اصلی از این تحقیق بررسی ریز نشت کامپازیتهای ایده آل ماکو و تتریک فلو با استفاده از دو ماده باندینگ عاجی (SBMP) Scotch Bond Multipurpose و Excite  در مارجینهای اکلوزالی و جینجیوالی بود .
مواد و روشها
 60 دندان پره مولر به چهار گروه 15 تایی تقسیم شدند. در تمامی دندانها حفرات کلاس V در CEJ تعبیه شد. گروه اول با SBMP و ایده آل ماکو(IS)  ،  گروه دوم با SBMP وتتریک فلو(TS)، گروه سوم با Excite و ایده ال ماکو(IE) و گروه چهارم با Excite و تتریک فلو (TE)ترمیم گشتند.میکروسکوپ استرئو با بزرگنمایی 40 برابر، برای میزان  نفوذ رنگ در لبه های اکلوزال و جینجیوال استفاده شد. داده ها توسط آزمون های  آماری  کی دو پیرسون و آزمون دقیق فیشر
 α= 0.05)) مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
1- نوع  ریز نشت به نوع کامپازیت مرتبط نمی باشد.
2- نوع  ریز نشت به نوع ماده باندینگ مرتبط نمی باشد .
3- فراوانی مشاهده شده دو نوع دیواره جینجیوال و اکلوزال با هر یک از انواع ترمیم نشان داد که فراوانی مشاهدات ریز نشت در دیواره جینجیوالی  بطور معنی داری بیشتر  از اکلوزالی است.
نتیجه گیری
 نوع کامپازیت و ماده چسبنده عاجی تاثیری  در میزان ریز نشت ندارد . عامل مهم، نوع دیواره است بدین معنی  که ترمیمهای کلاسV همیشه  در دیواره جینجیوال ریز نشت بیشتری نسبت به دیواره اکلوزال نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory ‍comparison of microleakage of Ideal Makoo and tetric flow composites using two dentin adhesives

نویسندگان [English]

  • Marjaneh Ghavamnasiri 1
  • Fatemeh Maleknejad 2
1 Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
This study evaluated the degree of microleakage  of Ideal Makoo and Tetric Flow composites using two dentin adhesives of Scotch Bond Multipurpose (SBMP) and Excite.
Materials &Methods
Sixty premolar teeth were divided into four groups of 15 and class V cavity preparations were done in CEJ.  Group 1 was restorated with SBMP and Ideal Makoo, Group II with SBMP and Tetric Flow, Group III with Excite and Ideal Makoo, and Group IV with Excite and Tetric Flow. Stereomicroscope (X40) was used to evaluate and dye penetration in occlusal and gingival margins.Chi Square test,Pearson’s correlation test and Fisher`s  exact test were used for data analysis (α= 0.05).
Results
The degree of leakage was not in correspondence to the type of composite.
1-The degree of leakage was not in correspondence to the type of dentin adhesive.
2- In four groups, the degree of leakage in gingival wall was significantly more than occlusal wall.
Conclusion
The type of composite and dentin adhesive have no effect on degree of leakage. The important factor was the type of wall. It means that in class V restorations, gingival wall is always observed to have more microleakage than occlusal wall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microleakage
  • Composite Resin
  • dentin adhesive bonding