بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه  
ترمیمهای چینی- فلز با آلیاژهای بیس متال از رایج ترین ترمیمهای دندانپزشکی است و تاکنون تحقیقی در رابطه با محل ختم چینی در سطح اکلوزال این ترمیمها انجام نشده است. هدف اصلی این طرح یافتن مناسبترین محل اتصال چینی-  فلز در سطح اکلوزال، در رابطه با محل تماس اکلوزالی، در ترمیمهای چینی فلز با آلیاژ Base Metal می باشد.
مواد و روشها
 75 مدل فلزی تهیه و بر روی هر کدام یک روکش چینی- فلز ساخته شد. روکشها ، روی مدلهای مربوطه با سمان زینگ فسفات چسبانده و به سه گروه 25 تایی تقسیم شدند. محل تماس اکلوزالی در گروههای مختلف به ترتیب زیر تعیین گردید:
گروه اول (A) ، در محل اتصال چینی فلز
گروه دوم (B) ، 2 میلیمتر دورتر از محل اتصال چینی فلز و روی چینی
گروه سوم (C) ، 2 میلیمتر دورتر از محل اتصال چینی فلز و روی فلز
تمام نمونه ها برای انجام تست فشار آماده گردید و توسط دستگاه اینسترون تست فشار انجام شد.
یافته ها
 پس از ثبت نیروی لازم برای شکست چینی در هر نمونه ، تحلیل آماری با استفاده از آنالیز واریانس یک عاملی (ANOVA) و تست دانکن انجام شد.
متوسط نیرو در هر سه گروه با همدیگر اختلاف معنی داری داشتند. گروه B کمترین نیرو در حدود kg290 و گروه C بیشترین نیرو یعنی در حدود kg713 را نشان دادند. گروه A حدود kg529 حد واسط این دو بود.
نتیجه گیری
 1-در ترمیمهای چینی فلز بهترین محل برای تماس اکلوزالی فلز می باشد.
2- خطر شکست چینی در ترمیمهای چینی فلز، هنگامی که تماس اکلوزالی روی چینی قرار دارد بیشتر از زمانی است که تماس در محل اتصال چینی فلز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of different locations of occlusal contact on the porcelain fracture in base metal-ceramic crown

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sayfi 1
  • MohammadReza Sabooni 1
  • Reza Goharian 2
1 Assistant Professor of Prosthodontics Dept, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran
2 Associate Professor of Prosthodontics Dept, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran
چکیده [English]

Introduction
The base metal ceramic restorations are one of the most popular restorations in the world. No research has been done about the porcelain metal junction on the occlusal surface yet.
The main purpose of this study was to find the best location for porcelain metal junction with regard to occlusal contact in base metal- ceramic crown.
Materials &Methods
75 Porcelain Fused to Metal (P.F.M) crowns were made for metal dies. Crowns were cemented on the respective die with zinc phosphate cement and were divided into three groups of 25 samples.
Occlusal contact in each group was as follows:
First group (A): On the porcelain metal junction.
Second group (B): 2mm away from the porcelain metal junction on the porcelain.
Third group (C): 2mm away from the porcelain metal junction on the metal.
All of the samples were prepared for compressive force with Instron machine.
Data were analyzed with one way ANOVA and Duncan tests.
Results: 1) The average force was different in each of the 3 groups significantly.
2) Group B had the lowest amount of force (290kgF) and group C had the greatest amount (713kgF).
3) Group A developed a force between B& C (529kgF).
Conclusions
1- The best location for occlusal contact in the porcelain metal junction restorations is on the metal.
2- When the occlusal contact is on the porcelain metal junction, It needs more force for porcelain fracture than when it is  on the porcelain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porcelain metal junction
  • occlusal contact
  • base metal alloy