بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت مینای لبه لثه ای ترمیم های کامپازیتی خلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

مقدمه
 ریز نشت کف جینجیوال حفرات کلاس دو کامپازیتی مشکل بالینی مهمی است . هدف از این مطالعه بررسی تأثیر وج های هادی نور داخل ترمیم در کاهش ریز نشت کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان  حفرات کلاس دو کامپازیتی است..
مواد و روش ها
60 دندان مولر اول بالا بطور تصادفی در 6 گروه ده تائی قرار گرفتند . حفرات Proximal slot  کف جینجیوال یک میلیمتر بالای محل اتصال مینا و سمان  در تمام نمونه ها  پس از آماده سازی توسط کامپازیت Brilliant با رنگ A3 به 6 روش زیر ترمیم شدند .
:A رزین آنفیلد چسباننده مینائی (EBA) + روش قرار دادن یک مرحله ای کامپازیت 
:B رزین آنفیلد چسباننده مینائی (EBA) + روش قرار دادن یک مرحله ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی
 (Light Conducting Intrawedge = LCIW)
:C عامل چسباننده عاجی(DBA) + روش قرار دادن یک مرحله ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی  (LCIW)
:D رزین آنفیلد چسباننده مینائی (EBA) + روش قرار دادن لایه لایه ای کامپازیت
:E رزین آنفیلد چسباننده مینائی (EBA) + روش قرار دادن لایه لایه ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی (LCIW)
:F عامل چسباننده عاجی (DBA) + روش قرار دادن لایه لایه ای کامپازیت + وج هادی نور داخل ترمیمی (LCIW)
از استوانـــة   Bioglass   به  قطر 2   میلیمتر ،  اچ  و  سیــــــلانت  شده  در   داخل کامپازیت  به  عنـــــوان LCIW      
 استفاده شد .پس از 2500 بار ترموسایکلینگ (oc‌55- oc 5)، نمونه ها رنگ آمیزی شدند و پس از قرار گرفتن در اپوکسی رزین برشهای مزیودیستالی در دو محل یکی در وسط کف جینجیوالی و دومی در کناری ترین محل کف جینجیوالی ( باکال یا لینگوال ) انجام گرفته و میزان نفوذ رنگ مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفت . داده ها توسط آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن مورد بررسی آماری قرار گرفت .
یافته ها
میانگین نفوذ رنگ در برش وسط و کناری در گروه C به ترتیب (8/0و1) و کمترین مقدار بود و پس از آن  در گروه F به ترتیب (2/1و3/1) بود .این موضوع نشان می دهد چون وج هادی نور پس از سخت کردن لایة یک میلیمتری در کف جینجیوالی حفرات ترمیم  شده  به روشهای E و F    در حفره  قرار داده شدند ،  اثر کاهنــدة آن در کاهش ریز نشت
  ( آنطورکه در گروه C دیده شد ) کمتر است  .
نتیجه گیری
 وجود وج هادی نوردر داخل ترمیم می تواند مشکلات ناشی از قرار دادن توده ای کامپازیت را به حداقل برساند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of light Conducting intrawedges in enamel gingival margin microleakage of posterior composite resin restorations

نویسندگان [English]

  • SeyedMostafa Moazzami 1
  • Homayoon Alaghehmand 2
1 Assistant Professor, Dept of Operative Dentistry,Dental School, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Operative Dentistry,Dental School, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Introduction
Microleakage of gingival floor in class II composite resin restorations is a major clinical problem. The aim of this study was evaluation of the effects of light conducting intrawedges (LCIW) in decreasing gingival microleakage 1 millimeter above CEJ in class II composite resin restorations.
Materials and Methods
Sixty maxillary first molars were randomly divided into six groups of ten. Proximal slot cavities with gingival floor one millimeter upper to CEJ were prepared. They were filled with Brilliant composite (A3) by six different methods:
A: Unfilled resin (UR) + One bulk  placement                                           
D: UR+Incremental  placement
B: UR+Light Conducting Intrawedge(LCIW)+One bulk placement         
E: UR + LCIW + Incremental   placement
C: DBA + LCIW + One bulk placement                                                  
F:  DBA+LCIW+Incremental  placement
An etched and silanated bioglass cylinder (2mm diameter) was used as LCIW. After 2500 times of thermocycling (5oc-55oc), Samples were stained and molded in epoxy resin. Mesiodistal sections were prepared one in central and the other in the most lateral part (buccal or lingual) of gingival floor. Dye penetration was determined using a stereomicroscope. The statistical analysis was done by one way ANOVA and Duncan’s test.
Results
The mean dye penetration of central and lateral sections was the least in group C (0.8 & 1 respectively) and then group F (1.2 & 1.3). This shows that because LCIW has been inserted in cavity after curing of 1mm layer in gingival floor in groups E and F, their effect in decreasing the microleakage is less (compared with group C).
Conclusion
 LCIW in one bulk placement of composite resin restorations can minimize the associatd difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Resin
  • Microleakage
  • light conducting intrawedge
  • dentin bonding agent