بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار گروه پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار گروه جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه
ارتباط میان اندودنتیک و پریودنتیک از طرق مختلف ایجاد می شود. بسیاری از محققین معتقدند که بیماریهای پریودنتال می تواند سبب آماس پالپ گردند. هدف از این مطالعه ارزیابی هیستولوژیک پالپ دندانهای مبتلا به بیماریهای پریودنتال بود.
 مواد و روشها
 در این مطالعه از 32 دندان که مبتلا به بیماریهای پریودنتال بوده و جهت کشیدن به یکی از درمانگاههای مشهد مراجعه نموده بودند، استفاده شد. دندانها همه تک ریشه بوده و پوسیدگی  و پرکردگی نداشتند. پس از انجام معاینات کلینیکی و رادیوگرافیکی و تایید وجود بیماری پریودنتال (براساس شاخصهای استاندارد) توسط دستگاه پرس ترکهای کوچکی در دندانها ایجاد شده و سپس در محلول فرمالین 10% قرار گرفتند. پس از فیکس شدن بمدت سه ماه در محلول EDTA جهت عمل دکلسیفیکاسیون قرار داده شدند. سپس برشهای 6 میکرونی تهیه و توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شده و توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی هیستولوژیک از نظر وضعیت پالپ دندان قرار گرفتند.
یافته ها
طبقنتایج بدست آمده، با افزایش  میزان لقی و عمق پاکت پریودنتال، افزایش محسوسی در تعداد سلولهای آماسی دیده شد. همچنین با افزایش عمق پاکت پریودنتال، عروق پالپ به سمت آتروفیه شدن گرایش یافته و افزایش همگنی نیز در کلسیفیکاسیون پالپ دندانها دیده شد.
نتیجه گیری
 با توجه به وضعیت هیستولوژیک پالپ دندانهای مبتلا به بیماری پریودنتال  می‌بایست به هنگام انجام درمانهای بعدی بر روی این دندانها این مسئله در نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological evaluation of pulpal status in patients with periodontal diseases.

نویسندگان [English]

  • Jamileh Ghoddusi 1
  • Maryam Bidar 2
  • Jahanshah Salehinejad 3
  • MohammadTaghi Hafez 4
1 Associate Professor, Dept of Endodontics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Dept of Endodontics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Dept of Pathology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Ira
4 Assistant Professor, Dept of Maxillofacial Surgery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
The close relationship between endodontics and periodontics is firmly established. Many authors claimed that pulpal inflammation may occur following periodontal diseases.
The purpose of this study was histological evaluation of pulp in teeth with periodontitis.
Materials & Methods
32 single root teeth with periodontal diseases and without any caries and restoration selected for extraction were used in this study.
Extractions were done after special clinical and radiographical examination. Samples were fixed in 10% formalin and then decalcified by EDTA for three months. Six micron sections were prepared and stained by H & E. Pulp status was evaluated histologically under light microscope.
Results
Results showed that the amount of inflammatory cells was directly related with mobility and pocket depth. Atrophy in pulpal vessels as well as calcific feature were found in samples with deeper pocket.
Conclusion
The findings imply that pulp is significantly affected by periodontal disease. This should be a carefully considered factor when dental treatment is planned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histological evaluation
  • periodontal disease
  • pulpal status